Regioprofiel Cultuur BrabantStad
2021-2024

Samen bouwen
aan
een sterk
kunst- en
cultuurklimaat

Kun­st en cul­tu­ur in Bra­bant ken­merken zich door een ste­vige mak­er­stra­di­tie waar­bij inno­vatie, samen­werk­ing en cross-overs tussen ver­schil­lende dis­ci­plines eerder regel dan uit­zon­der­ing zijn. Het zijn kracht­en die ook wor­den ingezet om uitvo­er­ing te geven aan het regio­profiel Bra­bantStad maakt het’. Mak­ers, gemeen­ten en provin­cie slaan de han­den ineen om de topre­gio die we op cul­tureel gebied zijn, te ver­ste­vi­gen en uit te brei­den.