Regioprofiel Cultuur BrabantStad
2021-2024

Samen bouwen
aan
een sterk
kunst- en
cultuurklimaat

Kun­st en cul­tu­ur in Bra­bant ken­merken zich door een ste­vige mak­er­stra­di­tie waar­bij inno­vatie, samen­werk­ing en cross-overs tussen ver­schil­lende dis­ci­plines eerder regel dan uit­zon­der­ing zijn. Het zijn kracht­en die ook wor­den ingezet om uitvo­er­ing te geven aan het Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad. Mak­ers, gemeen­ten en provin­cie slaan de han­den ineen om de topre­gio die we op cul­tureel gebied zijn, te ver­ste­vi­gen en uit te brei­den. Dat doen we bin­nen bin­nen de vier pro­gram­mal­i­j­nen Inter­na­tion­alis­er­ing, Pub­liek­swerk­ing, Tal­en­ton­twik­kel­ing en Cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie en de proef­tu­in Inter­na­tion­alis­er­ing, met het onder­zoeksin­stru­ment Waarde van Cul­tu­ur en de Meer­jaren­sub­si­dies Pro­fes­sionele Kun­sten Bra­bantStad.
Praat en han­del mee: tij­dens input­sessies, praattafels, ken­nis­cafés en online op dit dig­i­taal plat­form dat inzicht geeft in de sta­tus van het samen bouwen aan geza­men­lijk cul­tu­urbeleid 2021–2024.