Vergadering werkgroep Cultuureducatie en ‑participatie

Voor wie

Voor werk­groe­ple­den.

Datum en tijd

Don­derdag 13 feb­ru­ari 2020
14.00 - 17.00 uur

Locatie

LocHal, Tilburg

Ver­gader­ing van de werk­groep Cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie.

Raak of Vermaak?

Voor wie

Mak­ers en cul­turele instellin­gen

Datum en tijd

Don­derdag 20 feb­ru­ari 2020
Tijd vol­gt

Locatie

LocHal, Tilburg

Aanmelden

Infor­matie over aan­melden vol­gt

Raak of ver­maak? is een cam­pagne over de impact van kun­st: wat brengt een bezoek aan een muse­um of the­ater teweeg bij het pub­liek? De cam­pagne sig­naleert dat de diep­gang van kun­st door relatief weinig bezoek­ers wordt ervaren. De meerder­heid beo­ordeelt muse­um- of the­ater­be­zoek vooral als een leuk mid­dag­je of avond­je uit. De cam­pagne betoogt ook dat de impact van kun­st­be­zoek een­voudig kan wor­den ver­g­root.

Actueel onder­zoek naar het effect van muse­um- en the­ater­be­zoek ligt ten grond­slag aan Raak of Ver­maak? De cam­pagne reist langs bijeenkom­sten van kun­st­pro­fes­sion­als in het land en langs Ned­er­landse the­aters. Elke bijeenkomst bestaat uit een lez­ing ‘Is daar iemand?’ van actrice José Kui­jpers, een inter­view met ini­ti­atiefne­mer Johan Ide­ma en een dis­cussie met het pub­liek. Aan­wezi­gen ont­van­gen na afloop de pub­li­catie Raak of ver­maak?, een toe­ganke­lijk betoog ter onder­bouwing.

Don­derdag 20 feb­ru­ari 2020 maakt de cam­page een stop in de LocHal voor een bijeenkomst in het kad­er van het Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad.

Raak of Ver­maak? is een ini­ti­atief van cul­tu­u­rad­viseur Johan Ide­ma en De Balie. De cam­pagne wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Podi­umkun­sten, Ams­ter­dams Fonds voor de Kun­st, Sticht­ing Melanie, Prins Bern­hard Cul­tu­ur­fonds, Sticht­ing Cultuur+Ondernemen en Bureau &MAES.

Vergadering werkgroep Cultuureducatie en ‑participatie

Voor wie

Voor werk­groe­ple­den.

Datum en tijd

Maandag 16 maart 2020
10.00 - 13.00 uur

Locatie

LocHal, Tilburg

Ver­gader­ing van de werk­groep Cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie.

Vergadering werkgroep Cultuureducatie en ‑participatie

Voor wie

Voor werk­groe­ple­den.

Datum en tijd

Don­derdag 23 april 2020
14.00 - 17.00 uur

Locatie

LocHal, Tilburg

Ver­gader­ing van de werk­groep Cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie.

Vergadering werkgroep Cultuureducatie en ‑participatie

Voor wie

Voor werk­groe­ple­den.

Datum en tijd

Don­derdag 4 juni 2020
10.00 - 13.00 uur

Locatie

LocHal, Tilburg

Ver­gader­ing van de werk­groep Cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie.