Codes in de culturele sector

Voor wie

Mak­ers en cul­turele instellin­gen.

Datum en tijd

Woens­dag 20 novem­ber 2019
10.00–12.30 uur

Locatie

Stem­ming­mak­er­ij, LocHal, Tilburg

Kun­st­loc Bra­bant houdt op 20 novem­ber een bijeenkomst met prak­tis­che info en tips over de Fair Prac­tice Code, de Gov­er­nance Code Cul­tu­ur en de Code Diver­siteit & Inclusie. Ver­schil­lende sprek­ers licht­en de codes toe en gaan ze met de aan­wezi­gen in gesprek over wat de codes in de prkatijk beteke­nen.

Informatiesessie #3 meerjarensubsidies

Voor wie

Verte­gen­wo­ordi­gers van cul­turele instellin­gen in Bra­bant

Datum en tijd

Woens­dag 27 novem­ber 2019
15.00 - 18.00 uur

Locatie

De Kaz­erne, Paradi­js­laan 2–8 in Eind­hoven

Meld je hier aan

De task­force Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad pre­sen­teert 27 novem­ber in De Kaz­erne in Eind­hoven de sub­si­dieregelin­gen voor pro­fes­sionele kun­sten voor de jaren ’21-’24. Het pro­gram­ma is van 15.00 tot 18.00 uur, inclusief bor­rel.

Tij­dens deze bijeenkomst geeft de task­force infor­matie over de regelin­gen voor de meer­jaren­sub­si­dies voor de pro­fes­sionele kun­sten in Bra­bantStad en hoe aangevraagd kan wor­den. En er is ruimte voor het stellen en beant­wo­or­den van vra­gen.

Het is mogelijk bij aan­meld­ing alvast vra­gen te adresseren. Een deel van de inge­di­ende vra­gen wor­den ple­nair beant­wo­ord. Daar­naast is er gele­gen­heid vra­gen te bespreken met Provin­cie Noord-Bra­bant, gemeente Bre­da, gemeente Eind­hoven, gemeente ’s‑Hertogenbosch en gemeente Tilburg. Verder zijn verte­gen­wo­ordi­gers van Kun­st­loc Bra­bant aan­wezig om inhoudelijke vra­gen over bijvoor­beeld over een sub­si­diecri­teri­um als pub­liek­swerk­ing mee te bespreken.

De bijeenkomst is met name bedoeld voor wie een aan­vraag gaan doen – of dit over­we­gen – bij de meer­jaren­sub­si­dies voor de pro­fes­sionele kun­sten. We richt­en ons dus op Bra­bantse pro­fes­sionele kun­stin­stellin­gen met activiteit­en die zich richt­en op de ontwik­kel­ing, pro­duc­tie en pre­sen­tatie van pro­fes­sionele kun­sten en regionale dan wel (inter)nationale beteke­nis hebben.

Ook verte­gen­wo­ordi­gers van over­he­den en andere geïn­ter­esseer­den zijn van harte welkom.

» Aan­melden voor infor­matiebi­jeenkomst kan tot en met maandag 25 novem­ber 2019

via deze link.

 

 

Infobijeenkomst meerjarige subsidieregeling OCW

Voor wie

Mak­ers en cul­turele instellin­gen

Datum en tijd

Woens­dag 27 novem­ber 2019
9.00 - 13.30 uur

Locatie

Kaz­erne, Paradi­js­laan 2–8, Eind­hoven

Aanmelden

Om mak­ers en cul­turele instellin­gen te informeren over de nieuwe meer­jarige sub­si­dieregeling van het rijk organ­iseert het min­is­terie van OCW op 27 novem­ber  van 9.00–13.30 uur een infor­matiebi­jeenkomst in Eind­hoven.

De bijeenkomst is bedoeld voor instellin­gen die een aan­vraag gaan doen – of dit over­we­gen –  voor de meer­jarige sub­si­die van het min­is­terie voor de peri­ode 2021 – 2024. Na een ple­naire pre­sen­tatie zijn er verdiepende sessies over spec­i­fieke thema’s met vol­doende ruimte voor vra­gen. Per instelling kun­nen max­i­maal twee per­so­n­en aan­wezig zijn bij een van de bijeenkom­sten.

Behalve medew­erk­ers van OCW zijn ook medew­erk­ers van de rijks­cul­tu­ur­fond­sen en de Raad voor Cul­tu­ur aan­wezig om vra­gen te beant­wo­or­den.

Meer infor­matie over het pro­gram­ma en aan­melden kan via de web­site www.cultuursubsidie.nl. Hier is ook meer infor­matie over de sub­si­dieregeling en het cul­tu­urs­telsel te vin­den.

Workshop publiekswerking tijdens Werkconferentie Amateurkunst

Voor wie?

Voor ama­teurkun­st- organ­isaties en kun­sten­cen­tra.

Datum en tijd

Don­derdag 28 novem­ber 2019
15.30–21.00 uur

Locatie

LocHal, Tilburg

Aanmelden

Tij­dens de Werk­con­fer­en­tie Ama­teurkun­st #8 die Kun­st­loc Bra­bant op 28 novem­ber houdt, geeft Lobke van der Sanden, stad­spro­gram­meur van The­ater De Lievekamp een work­shop waar pub­liek­swerk­ing cen­traal staat. In de pro­gram­mal­i­jn ‘The­ater van de Stad’ die zij voor het the­ater in Oss heeft ontwikkeld, staat het verbinden van indi­viduen en groepen aan the­ater, aan elka­ar en aan de samen­lev­ing cen­traal. Zij deelt haar ervarin­gen over cross-sec­toraal werken met o.a. de zorg, welz­i­jn, het onder­wi­js en het bedri­jf­sleven, met als doel anderen te inspir­eren ook te zoeken naar dwarsver­ban­den en zo kun­st en cul­tu­ur in te zetten om de posi­tie van kwets­bare indi­viduen te ver­sterken.

Publiceren Meerjarensubsidies Professionele Kunsten BrabantStad

Raak of Vermaak?

Voor wie

Mak­ers en cul­turele instellin­gen

Datum en tijd

Don­derdag 20 feb­ru­ari 2020
Tijd vol­gt

Locatie

LocHal, Tilburg

Aanmelden

Infor­matie over aan­melden vol­gt

Raak of ver­maak? is een cam­pagne over de impact van kun­st: wat brengt een bezoek aan een muse­um of the­ater teweeg bij het pub­liek? De cam­pagne sig­naleert dat de diep­gang van kun­st door relatief weinig bezoek­ers wordt ervaren. De meerder­heid beo­ordeelt muse­um- of the­ater­be­zoek vooral als een leuk mid­dag­je of avond­je uit. De cam­pagne betoogt ook aan dat de impact van kun­st­be­zoek een­voudig kan wor­den ver­g­root.

Actueel onder­zoek naar het effect van muse­um- en the­ater­be­zoek ligt ten grond­slag aan Raak of Ver­maak? De cam­pagne reist langs bijeenkom­sten van kun­st­pro­fes­sion­als in het land en langs Ned­er­landse the­aters. Elke bijeenkomst bestaat uit een lez­ing ‘Is daar iemand?’ van actrice José Kui­jpers, een inter­view met ini­ti­atiefne­mer Johan Ide­ma en een dis­cussie met het pub­liek. Aan­wezi­gen ont­van­gen na afloop de pub­li­catie Raak of ver­maak?, een toe­ganke­lijk betoog ter onder­bouwing.

Don­derdag 20 feb­ru­ari 2020 maakt de cam­page een stop in de LocHal voor een bijeenkomst in het kad­er van het Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad.

Raak of Ver­maak? is een ini­ti­atief van cul­tu­u­rad­viseur Johan Ide­ma en De Balie. De cam­pagne wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Podi­umkun­sten, Ams­ter­dams Fonds voor de Kun­st, Sticht­ing Melanie, Prins Bern­hard Cul­tu­ur­fonds, Sticht­ing Cultuur+Ondernemen en Bureau &MAES.