Vergadering werkgroep Cultuureducatie en ‑participatie

Voor wie

Voor werk­groe­ple­den.

Datum en tijd

Don­derdag 4 juni 2020
10.00 - 13.00 uur

Locatie

LocHal, Tilburg

Ver­gader­ing van de werk­groep Cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie.

Online vragenuur Waarde van cultuur 2020

Voor wie?

Alle geïn­ter­esseer­den

Datum & tijd

Dins­dag 30 juni
15:00 - 16:30 uur

Registreer je voor de live stream

Wat is de staat van cul­tu­ur in Bra­bant? Dins­dag 16 juni pub­liceren we op de web­site regioprofielbrabant.nl Waarde van cul­tu­ur 2020. Een week lat­er, op dins­dag 30 juni organ­is­eren we een online vra­genu­ur met de onder­zoek­ers over de mon­i­tor. Van 15:00 tot 16:30 uur beant­wo­or­den de onder­zoek­ers via een live stream vra­gen over de onder­zoek­sre­sul­tat­en. Geïn­ter­esseer­den die mee willen prat­en over het onder­zoek dienen zich vooraf te reg­istr­eren.

De mon­i­tor biedt bestu­ur­ders, belei­ds­mak­ers en pro­fes­sion­als actuele input voor belei­d­son­twik­kel­ing en plan­vorm­ing. Juist wan­neer het stelsel ste­vig onder druk staat, zoals nu met de maa­trege­len rond COVID-19 en mogelijke bezuinigin­gen in het nieuwe bestu­ur­sakko­ord, is het waarde­vol een goed zicht te hebben op de sterke en zwakkere pun­ten van het Bra­bantse cul­turele veld.

Waarde van cul­tu­ur 2020 beschri­jft op basis van feit­en en cijfers actuele trends en ontwik­kelin­gen in de Bra­bantse cul­tu­ur­sec­tor. De mon­i­tor is het ver­volg op Waarde van cul­tu­ur 2018. In opdracht van Bra­bantStad hebben Het Pon en Telos, Pyrrhu­la Research Con­sul­tants, de Boek­mansticht­ing en Kun­st­loc Bra­bant opnieuw bestaande en nieuwe onder­zoeken op het gebied van cul­tu­ur bij elka­ar gebracht.