DutchCulture on Tour — Editie Brabant

Voor wie

Bra­bantse mak­ers en instellin­gen

Datum & tijd

Don­derdag 10 sep­tem­ber
13.00 – 17.00 uur

Locatie

Kun­st­loc Bra­bant, LocHal, Burge­meester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg

Aanmelden

Waar begin je als je over de grens wilt werken? Als je je inter­na­tionale prak­tijk wilt uit­brei­den naar andere lan­den of met nieuwe pro­jecten? Hoe kom je in aan­merk­ing voor een Europese sub­si­die? Hoe moeil­ijk is het om een visum te kri­j­gen voor de VS? Of wat zijn de mogelijkhe­den in de grensregio’s met Bel­gië en Duit­s­land?

Om deze vra­gen te beant­wo­or­den en inter­na­tionale ambities een stap verder te bren­gen nodi­gen Bra­bantStad en Dutch­Cul­ture alle Bra­bantse mak­ers en instellin­gen uit voor Dutch­Cul­ture on Tour. De dag kon op 12 maart niet door­gaan i.v.m. het coro­n­avirus, maar gelukkig is er een nieuwe datum gevon­den!

Op don­derdag 10 sep­tem­ber vin­dt Dutch­Cul­ture on Tour - Edi­tie Bra­bant plaats, bij Kun­st­loc Bra­bant in Tilburg. Er zijn adviseurs van Dutch­Cul­ture aan­wezig met ken­nis van spec­i­fieke lan­den, diverse Europese sub­si­diemogelijkhe­den, mobiliteitsvraagstukken, erf­goed en infor­matie over res­i­den­ties wereld­wi­jd. Behalve per­soon­lijke advies­ge­sprekken zijn er een ple­naire pre­sen­tatie en de mogelijkheid tot netwerken.

Pro­gram­ma
13.00 – 15.30 uur: Advies­ge­sprekken
Gedurende de mid­dag kun je spreken met de adviseur(s) van jouw keuze. In per­soon­lijke gesprekken van 30 minuten kun je spec­i­fieke vra­gen stellen met betrekking tot je inter­na­tionale ambities en ideeën.

15.30 – 17.00 uur: Pre­sen­tatie en netwerk­mo­ment
Om 15.30 uur is er een ple­naire pre­sen­tatie waar we het inter­na­tion­aal cul­tu­urbeleid toelicht­en en ingaan op de Bra­bantse con­text. Ook lat­en we ver­schil­lende mogelijkhe­den in een vogelvlucht voor­bij komen en zullen we spreken over de nieuwe sit­u­atie. We sluiten de dag af met een Q&A en een netwerk­mo­ment.

Aan­melden voor Dutch­Cul­ture on Tour - edi­tie Bra­bant kan via de link in de link­er kolom.

Let wel: aan­melders van 12 maart hebben voor­rang op de advies­ge­sprekken, deze aan­melders wor­den indi­vidueel gecon­tacteerd. Bij vra­gen hierover kunt u Rick Buss­ch­er mailen via r.busscher@dutchculture.nl.

De dag wordt geor­gan­iseerd vol­gens de richtli­j­nen van het RIVM, zo zullen de advies­ge­sprekken plaatsvin­den op 1,5 meter en is er een max­i­male capaciteit afge­spro­ken voor de pre­sen­tatie.