Bijeenkomst cultuurparticipatie Zuid-Nederland

Voor wie

Op uitn­odig­ing

Datum

Don­derdag 5 maart

Locatie

Loft, Tilburg

Kun­st­loc Bra­bant heeft het ini­ti­atief genomen een bijeenkomst over cul­tu­ur­par­tic­i­patie te organ­is­eren, samen met Huis voor de Kun­sten Lim­burg, Cul­tu­urk­wadraat, ZB|Planbureau en Bib­lio­theek van Zee­land en het Fonds voor Cul­tu­ur­par­tic­i­patie. Voor deze bijeenkomst wor­den hon­derd pro­fes­sion­als uitgen­odigd om met elka­ar te spar­ren over cul­tu­ur­par­tic­i­patie in Zuid-Ned­er­land (Zee­land, Noord-Bra­bant en Lim­burg). Hoe kun­nen we de syn­ergie tussen cul­tu­ur en het soci­aal domein ver­groten? Wat zijn de knelpun­ten en waar liggen kansen? Wat is nodig voor een goede samen­werk­ing en wat kan bijvoor­beeld de nieuwe regeling cul­tu­ur­par­tic­i­patie hierin beteke­nen?

Meer infor­matie

DutchCulture on Tour – Editie Brabant

Voor wie

Bra­bantse mak­ers en instellin­gen

Datum & tijd

Don­derdag 12 maart
13.00 – 17.00 uur

Locatie

Kun­st­loc Bra­bant, LocHal, Burge­meester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg

Aanmelden

Dutch­Cul­ture en de werk­groep inter­na­tion­alis­er­ing van Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad pre­sen­teren: Dutch­Cul­ture on Tour – Edi­tie Bra­bant. Op 12 maart staan het verken­nen en waar­mak­en van jouw inter­na­tionale ambities cen­traal.

Lees meer

Vergadering werkgroep Cultuureducatie en ‑participatie

Voor wie

Voor werk­groe­ple­den.

Datum en tijd

Maandag 16 maart 2020
10.00 - 13.00 uur

Locatie

LocHal, Tilburg

Ver­gader­ing van de werk­groep Cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie.

Raak of Vermaak?

Voor wie

Mak­ers en cul­turele instellin­gen

Datum en tijd

Dins­dag 24 maart feb­ru­ari 2020
15.00 - 17.00 uur

Locatie

Seats2meet Strijp‑S, Tore­nallee 24, 5617 BD in Eind­hoven

Aanmelden

Raak of ver­maak? is een cam­pagne over de impact van kun­st: wat brengt een bezoek aan een muse­um of the­ater teweeg bij het pub­liek? De cam­pagne sig­naleert dat de diep­gang van kun­st door relatief weinig bezoek­ers wordt ervaren. De meerder­heid beo­ordeelt muse­um- of the­ater­be­zoek vooral als een leuk mid­dag­je of avond­je uit. De cam­pagne betoogt ook dat de impact van kun­st­be­zoek een­voudig kan wor­den ver­g­root.

Actueel onder­zoek naar het effect van muse­um- en the­ater­be­zoek ligt ten grond­slag aan Raak of Ver­maak? De cam­pagne reist langs bijeenkom­sten van kun­st­pro­fes­sion­als in het land en langs Ned­er­landse the­aters. Elke bijeenkomst bestaat uit een lez­ing ‘Is daar iemand?’ van actrice José Kui­jpers, een inter­view met ini­ti­atiefne­mer Johan Ide­ma en een dis­cussie met het pub­liek. Aan­wezi­gen ont­van­gen na afloop de pub­li­catie Raak of ver­maak?, een toe­ganke­lijk betoog ter onder­bouwing.

Dins­dag 24 maart 2020 maakt de cam­pagne een stop in Bra­bant voor een bijeenkomst in het kad­er van het Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad.

Raak of Ver­maak? is een ini­ti­atief van cul­tu­u­rad­viseur Johan Ide­ma en De Balie. De cam­pagne wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Podi­umkun­sten, Ams­ter­dams Fonds voor de Kun­st, Sticht­ing Melanie, Prins Bern­hard Cul­tu­ur­fonds, Sticht­ing Cultuur+Ondernemen en Bureau &MAES.

Vergadering werkgroep Cultuureducatie en ‑participatie

Voor wie

Voor werk­groe­ple­den.

Datum en tijd

Don­derdag 23 april 2020
14.00 - 17.00 uur

Locatie

LocHal, Tilburg

Ver­gader­ing van de werk­groep Cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie.

Vergadering werkgroep Cultuureducatie en ‑participatie

Voor wie

Voor werk­groe­ple­den.

Datum en tijd

Don­derdag 4 juni 2020
10.00 - 13.00 uur

Locatie

LocHal, Tilburg

Ver­gader­ing van de werk­groep Cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie.