Contact

Bra­bantStad is een samen­werk­ing tussen Provin­cie Noord-Bra­bant en de vijf grote Bra­bantse ste­den Bre­da, Eind­hoven, Hel­mond, ’s‑Hertogenbosch en Tilburg. Zij vin­den elka­ar in de ambitie: bli­jvend behoren tot de top van Europa’s ken­nis- en innovatieregio’s. Samen met mak­ers van kun­st, werk­plaat­sen, podia en andere cul­turele organ­isaties heeft Bra­bantStad eind 2018 het regio­profiel ‘Bra­bantStad maakt het’ opgesteld. Sinds­di­en werken deze par­ti­jen ook samen aan de oper­a­tionalis­er­ing van het regio­profiel.

BrabantStad maakt het