Contact

Bra­bantStad is een samen­werk­ing tussen Provin­cie Noord-Bra­bant en de vijf grote Bra­bantse ste­den Bre­da, Eind­hoven, Hel­mond, ’s‑Hertogenbosch en Tilburg. Zij vin­den elka­ar in de ambitie: bli­jvend behoren tot de top vijf van Europa’s ken­nis- en innovatieregio’s. Samen met mak­ers van kun­st, werk­plaat­sen, podia en andere cul­turele organ­isaties heeft Bra­bantStad eind 2018 het Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad ‘Bra­bantStad maakt het’ opgesteld. Tot en met juni 2020 werken deze par­ti­jen ook samen aan de oper­a­tionalis­er­ing van het Regio­profiel. De opbreng­sten van ander­half jaar samen han­de­len, vor­men de input van het nieuwe cul­tu­urbeleid 2021–2024.

Down­load Bra­bantStad maakt het hieron­der.

BrabantStad maakt het