DutchCulture on Tour brengt internationale ambities van Brabantse makers verder a

DutchCulture

Op de web­site van Dutch­Cul­ture vind je meer infor­matie over spec­i­fieke lan­den, de focus­lan­den: een data­base waarin je kunt zien wie al is voorge­gaan op een bepaalde plek, afgestemd op genre. Ook vind je er infor­matie over en onder­s­te­un­ing bij Europese sub­si­dieregelin­gen, artists in res­i­dence en cul­tureel erf­goed.

‘Hoe vind je speel­locaties in lan­den zoals Chi­na en Japan? Waar begin je als Bra­bantse mak­er als je over de grens wilt werken? Hoe vraag je Europese sub­si­dies aan?’ Om zulke vra­gen te beant­wo­or­den en inter­na­tionale ambities een stap verder te bren­gen, nodig­den Bra­bantStad en Dutch­Cul­ture Bra­bantse mak­ers en instellin­gen uit voor Dutch­Cul­ture on Tour – edi­tie Bra­bant. Er is een rijk ini­ti­atief in Bra­bant op het gebied van inter­na­tion­alis­er­ing. Voor veel mak­ers en instellin­gen is het inte­graal onderdeel van hun prak­tijk en de poten­tie is groot. Zek­er nu actuele infor­matie belan­grijk is, von­den daarom op 10 sep­tem­ber advies­ge­sprekken plaats én licht­ten adviseurs in een ple­naire sessie het inter­na­tionale cul­tu­urbeleid en de aan­knop­ingspun­ten voor mak­ers en instellin­gen toe. Een aan­tal mak­ers en organ­isatoren aan het woord over de bijeenkomst én de toekomst.

DutchCulture on tour — editie Brabant

Deze bijeenkomst is onderdeel van de pro­gram­mal­i­jn Inter­na­tion­alis­er­ing van Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad. De provin­cie Noord-Bra­bant zet in op inten­siver­ing van inter­na­tion­alis­er­ing en heeft onder meer de suc­cesvolle Proef­tu­in in het kad­er van Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad opgezet.

Simone Vos schreef voor Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad het artikel over de bijeenkomst van Dutch­Cul­ture on tour. www.simonevos.com

Foto’s: Ben Nien­huis, BWC Pic­tures

Bra­bant is de meest ambitieuze provin­cie op het gebied van inter­na­tionale cul­turele samen­werk­ing. Sinds jaar en dag gebeurt er ook zoveel, het zit in de genen

“Bra­bant is de meest ambitieuze provin­cie op het gebied van inter­na­tionale cul­turele samen­werk­ing. Sinds jaar en dag gebeurt er ook zoveel, het zit in de genen”, vertelt Cees de Graaff, directeur van Dutch­Cul­ture, de netwerk- en ken­nisor­gan­isatie voor inter­na­tionale cul­turele samen­werk­ing. Cees opent de ple­naire bijeenkomst van Dutch­Cul­ture on Tour. “Dit is de eerste tourstop en we zijn blij hier te zijn. We hebben elka­ar nodig: region­aal en inter­na­tion­aal beleid moeten elka­ar aan­vullen.”

Inspiratie en kennis

31 Bra­bantse mak­ers, kun­ste­naars en instellin­gen zijn bij de tour in de LocHal aan­wezig. Om zich te lat­en inspir­eren, ken­nis op te doen en om elka­ar te ont­moeten. Zo vertelt net afges­tudeerd chore­ograaf Lucas Devroe (moOv): “Ik vind dit een inter­es­sante bijeenkomst. Ik hoorde bijvoor­beeld dat je via ambas­sades sub­si­dies aan kunt vra­gen en dat heeft mij echt geholpen. Ik werk inter­na­tion­aal en mijn vriendin ook. Daar ga ik meer onder­zoek naar doen. Daar­naast zie ik hier veel bek­ende gezicht­en, mensen met wie ik heb samengew­erkt. Dit is een netwerk­mo­ment voor mij. Juist de com­bi­natie van een advies­ge­sprek en deze algemene bijeenkomst is goed.”

Landelijke partij in Brabant

“Inter­na­tion­alis­er­ing is in het regio­profiel door de vijf ste­den en de provin­cie in het hart van Bra­bantStad Cul­tu­ur geplaatst en voor ons was het logisch de link te leggen naar de lan­delijke part­ner op het gebied van inter­na­tion­alis­er­ing”, vertelt Paulien Dankers, coör­di­na­tor regio­profiel & inter­na­tion­alis­er­ing bij Kun­st­loc Bra­bant. “We willen de Bra­bantse mak­ers onder­s­te­unen en Dutch­Cul­ture wilde meer naar de mensen toe om advies te geven. Een per­fecte match. Die directe ont­moet­ing faciliteren en kun­ste­naars die een idee hebben, meteen in con­tact te bren­gen met een adviseur, is mooi.”

“Het is heel waarde­vol om zoveel mogelijk mensen uit de cul­turele sec­tor van één provin­cie bij elka­ar te hebben”, vertelt Mar­jolein van Bom­mel, Head of Mobil­i­ty & Advice bij Dutch­Cul­ture. “We zijn een lan­delijk insti­tu­ut, maar vaak komen vooral wat grotere namen naar ons toe. Bij zo’n regionale bijeenkomst zien we veel meer star­tende ini­ti­atieven en lokale instellin­gen. Dat is heel inter­es­sant en is een belan­grijke aan­vulling voor ons netwerk. De drem­pel om advies te vra­gen moet zo laag mogelijk zijn.”

Startpunten voor onderzoek

Ulla Haven­ga ver­zorgt de Inter­na­tion­al Pro­gram­ming Sup­port bij unit­ed cow­boys (live-art col­lec­tief) en kwam voor een advies­ge­sprek deze mid­dag. “Ik kende Dutch­Cul­ture al, heb vak­er met hen een gesprek gehad. Van­daag kwam ik voor meer infor­matie over een samen­werk­ing in Chi­na, Japan en Zuid-Korea. Daar hebben we nog niet eerder mee gew­erkt, dus dat lijkt ons inter­es­sant.”
“Ik heb een aan­tal goede start­pun­ten gekre­gen om verder onder­zoek te doen naar die lan­den. Het was een per­soon­lijk gesprek en ik heb een tip gekre­gen voor een inter­na­tion­aal netwerk”, aldus Ulla.
Ook Simone Kramer en Petra Janssen van Sticht­ing Social Label zijn in de LocHal te vin­den. “Wij kri­j­gen heel veel aan­vra­gen vanu­it Europese lan­den om Social Label, de sys­teemveran­der­ing van de maatschap­pij die wij hebben opgezet, ook in hun land op te nemen”, vertelt Petra.

Inzichten in structuren

“Daarom leek het ons inter­es­sant om meer te horen over de Europese wet- en regel­gev­ing op cul­tu­urge­bied. We merken dat meer lan­den geïn­ter­esseerd zijn in onze meth­ode. We willen ver­anker­ing in het beleid, design met beteke­nis, daar staan we voor. Meer inclusie, lokaal pro­duc­eren, dat is zek­er in deze tijd steeds meer aan de orde”, gaat Simone verder. “Het advies­ge­sprek heeft ons inzicht opgeleverd in de gang van zak­en op het gebied van sub­si­dieaan­vra­gen en de struc­tu­ur bin­nen Europees beleid. Het was fijn om ken­nis te mak­en met een adviseur die met je mee wil denken.”

Ook Yuri Bongers, chore­ograaf en danser bij Vloeistof, is blij met zijn advies­ge­sprek. “Het was echt een gesprek waarin ik sug­gesties kreeg die op mijn prak­tijk toegepast waren. Ik wilde graag meer weten over financier­ingsmo­gelijkhe­den en speel­locaties buiten Europa. Uitein­delijk zat ik in de groep over Chi­na, Japan en Zuid-Korea, daarin kon ik vra­gen stellen over de speelplekken. We tre­den op in de pub­lieke ruimte en op straat, dus ik wilde graag weten of dat in die lan­den mogelijk is. Ik heb nu leads gekre­gen om meer uit te zoeken.”

Structurele samenwerking

Dutch­Cul­ture on Tour is de eerste stap in een mooie samen­werk­ing tussen Bra­bantStad en Dutch­Cul­ture, vol­gens Paulien en Mar­jolein. “Maak gebruik van Dutch­Cul­ture en de adviseurs. We willen de cul­turele sec­tor in Bra­bant met inter­na­tionale ambities graag verder helpen”, vertelt Mar­jolein.

“We werk­ten al af en toe samen, maar nu pakken we door. Een con­creet voor­beeld is bijvoor­beeld dat we gaan kijken hoe Bra­bant verte­gen­wo­ordigd is in de data­base van Dutch­Cul­ture, waarin wordt bijge­houden welke Ned­er­landse ini­ti­atieven waar in de wereld te vin­den zijn”, aldus Paulien. “Wij kun­nen daar­voor data aan­lev­eren en die data­base onder de aan­dacht bren­gen in Bra­bant. Deze bijeenkomst heeft geholpen om de Bra­bantse mak­ers verder op weg te helpen in hun inter­na­tionale plan­nen. Het was een fijne uitwissel­ing van energie en eerste stap in een lan­gere reeks ont­moetin­gen met elka­ar.”

Internationaal cultuurbeleid 2021–2024

Het inter­na­tion­aal cul­tu­urbeleid (ICB) is geza­men­lijk beleid van de min­is­ters van Buiten­landse Zak­en (BZ), Buiten­landse Han­del en Ontwik­kel­ingssamen­werk­ing (BHOS) en van Onder­wi­js, Cul­tu­ur en Weten­schap (OCW). De vol­gende drie doe­len en bijbe­horende resul­tat­en zijn vast­gesteld:

  1. Een sterke posi­tie van de Ned­er­landse cul­turele sec­tor in het buiten­land door zicht­baarheid, uitwissel­ing en duurzame samen­werk­ing.
    Dit lei­dt tot inspi­ratie, ken­nisver­grot­ing, ver­rijk­ing, het bereik van een grot­er pub­liek en mark­tver­ruim­ing en dit lei­dt tot een grotere economis­che waarde van de Ned­er­landse kun­st en cul­tu­ur.
  2. Het met Ned­er­landse cul­tu­u­ruitin­gen onder­s­te­unen van de bilat­erale relaties met andere lan­den
    Dit draagt bij aan een betere posi­tie en rep­u­tatie van Ned­er­land in het buiten­land, lei­dt tot een dialoog over nor­men en waar­den, stim­uleert samen­werk­ing, draagt bij aan uitwissel­ing en dialoog, ook met lan­den waarmee de relatie (soms) com­plex is.
  3. We benut­ten de kracht van de cul­turele sec­tor en cre­atieve indus­trie voor de Sus­tain­able Devel­op­ment Goals (SDG’s), m.n. in de verbind­ing met de BHOS-agen­da in de focusregio’s
    Dit stelt de cul­turele en cre­atieve sec­tor in staat door inter­na­tionale part­ner­schap­pen bij te dra­gen aan het behalen van de SDG’s. Het biedt mogelijkhe­den voor de excel­len­tie van de Ned­er­landse cre­atieve sec­tor om ook over de grens mee te werken aan oploss­ingsrichtin­gen voor actuele pub­lieke uitdagin­gen. Dit ver­sterkt het beeld van Ned­er­land als inno­vatief, cre­atief en inclusief land, in lijn met de nieuwe NL brand­ing.

 

Kamer­brief over het inter­na­tion­aal cul­tu­urbeleid 2021- 2024