Meerjarenregelingen professionele kunsten

Werkgroep

Sask­ia Mole­ma, gemeente Bre­da
Vir­ginie Bakker, Cul­tu­ur Eind­hoven
Femke van Hest,
gemeente ’s‑Hertogenbosch
Mar­tin van Ginkel, gemeente Tilburg
Elma Meuken-Kloost­er­man,
Provin­cie Noord-Bra­bant

Voortraject

Sylvia Dorn­seif­fer, voorzit­ter
Lisa Wal­cott, sec­re­taris

Contact

contact@regioprofielbrabant.nl

Persbericht toekenningen Provincie Noord-Brabant

Persbericht toekenningen gemeente ‘s‑Hertogenbosch

Persbericht toekenningen gemeente Eindhoven

Rap­port eval­u­atieon­der­zoek naar het har­mon­isati­etra­ject meer­jaren­regelin­gen pro­fes­sionele kun­sten Bra­bantStad (juli 2021)

Totaal Advies Her­beo­ordel­ing Advi­escom­missie Bra­bantStad Cul­tu­ur 2021 2024 (mei 2021)

Totaal Advies Advi­escom­missie Bra­bantStad Cul­tu­ur 2021 2024 (nov 2020)

Instellin­gen gemeente ‘s‑Hertogenbosch

Instellin­gen gemeente Bre­da

Instellin­gen gemeente Eind­hoven

Instellin­gen gemeente Tilburg

Instellin­gen in overige Bra­bantse gemeen­ten

Achtergrond

In 2019–2020 is in Bra­bantStad-ver­band gew­erkt aan het har­monis­eren van de ver­schil­lende regelin­gen voor de pro­fes­sionele kun­sten. Bre­da, Eind­hoven, ’s‑Hertogenbosch, Tilburg en de provin­cie Noord-Bra­bant hebben hun meer­jarige sub­si­dieregelin­gen op elka­ar afgestemd en er is gekozen voor één aan­vraag­pro­ce­dure en een inte­grale beo­ordel­ing door de Advi­escom­missie Bra­bantStad Cul­tu­ur. Het doel van de har­mon­isaties­lag was meer effec­tiviteit en min­der admin­is­tratieve romp­slomp te  bereiken voor cul­turele organ­isaties die door ver­schil­lende over­he­den wor­den gefi­nancierd.

Van 3 decem­ber 2019 t/m 30 jan­u­ari 2020 kon­den aan­vra­gen wor­den inge­di­end voor een bij­drage vanu­it de meer­jaren­regelin­gen voor de pro­fes­sionele kun­sten 2021–2024 van Provin­cie Noord-Bra­bant, gemeente Bre­da, Sticht­ing Cul­tu­ur Eind­hoven, gemeente ’s‑Hertogenbosch en gemeente Tilburg. Begin feb­ru­ari is de Advi­escom­missie Bra­bantStad Cul­tu­ur ingesteld die de aan­vra­gen beo­ordeelt. Samen­stelling com­missie

Met de afstem­ming van de pro­ce­dures en instru­menten van de Bra­bantStad-part­ners in het kad­er van het regio­profiel is het vol­gende beoogd:

  • ver­sterk­ing van het cul­tureel aan­bod van boven­lokale en boven­re­gionale waarde, passend bij het regio­profiel;
  • ver­sterk­ing van het cul­turele ecosys­teem in Bra­bant door har­mon­isatie, vereen­voudig­ing, een inte­grale benader­ing en de zek­er­heid van een vier­jarige finan­ciële onder­s­te­un­ing.
Werkplan 2021–2022

De infor­matie op deze pag­i­na wordt bin­nenko­rt geac­tu­aliseerd. De resul­tat­en die de afgelopen twee jaar zijn behaald, wor­den dan gedeeld en we informeren hoe de stu­ur­groep Bra­bantStad Cul­tu­ur uitvo­er­ing gaat geven aan het werk­plan voor 2021–2022.

Hoe is het veld betrokken geweest bij de harmonisatie?

  • Tij­dens infor­matie- en input­sessies.
  • Via (in-)formele gesprekken.
  • Via de reg­uliere infor­matiekanalen van elke Bra­bantStad-part­ner en via dit online plat­form.

Terugblik tweede 90-dagen-cyclus

Terugblik eerste 90-dagen-cyclus

 

Deelnemers input- en inspiratiesessies

De meer­jaren­sub­si­dies hebben vorm gekre­gen mede dankz­ij de input van deel­ne­mers aan de input- en inspi­ratiesessies van 3 juli en 12 sep­tem­ber 2019.

Deel­ne­mers Infor­matie- en input­sessie #2 meer­jaren­sub­si­dies

Bek­ijk het ver­slag en film­p­jes van de sessie in het tijdli­jn­bericht.

De deel­ne­mers aan de bijeenkomt van 3 juli staan in het ver­slag: Ver­slag 3 juli BrabantStad_A4