Meerjarenregelingen professionele kunsten

Werkgroep

Esther Waren­dorff, gemeente Bre­da
Vir­ginie Bakker, Cul­tu­ur Eind­hoven
Femke van Hest,
gemeente ’s‑Hertogenbosch
Mar­tin van Ginkel, gemeente Tilburg
Elma Meuken-Kloost­er­man,
Provin­cie Noord-Bra­bant

Voortraject

Sylvia Dorn­seif­fer, voorzit­ter
Lisa Wal­cott, sec­re­taris

Contact

contact@regioprofielbrabant.nl

Operationaliseringsplan

Bra­bantStad wil met een har­mon­isaties­lag meer effec­tiviteit en min­der admin­is­tratieve romp­slomp bereiken voor cul­turele organ­isaties die door ver­schil­lende over­he­den wor­den gefi­nancierd.

Door afstem­ming van pro­ce­dures en instru­menten van de Bra­bantStad-part­ners in het kad­er van het regio­profiel is het vol­gende beoogd:

 • ver­sterk­ing van het cul­tureel aan­bod van boven­lokale en boven­re­gionale waarde, passend bij het regio­profiel;
 • ver­sterk­ing van het cul­turele ecosys­teem in Bra­bant door har­mon­isatie, vereen­voudig­ing, een inte­grale benader­ing en de zek­er­heid van een vier­jarige finan­ciële onder­s­te­un­ing.

Gevoed door de werk­groep Har­mon­isatie Meer­jaren Sub­si­dieregeling Cul­tu­ur Bra­bantStad én in dialoog met aan­vragers en poli­tiek is het flink door­pakken om te komen tot vast­gestelde sub­si­dieregelin­gen voor de pro­fes­sionele kun­sten in Bre­da, Tilburg, ’s‑Hertogenbosch, Eind­hoven en provin­cie Noord-Bra­bant.

Werkgroep

Bij de instru­mentele lijn Meer­jaren­sub­si­dies Pro­fes­sionele Kun­sten is de werk­groep Har­mon­isatie Meer­jaren Sub­si­dieregeling Cul­tu­ur Bra­bantStad actief. Iedere Bra­bantStad-part­ner is ambtelijk verte­gen­wo­ordigd in deze werk­groep. Dit beves­tigt, ver­sterkt en verdiept de manier van samen­werken. Cen­trale opdracht is de afstem­ming van pro­ce­dures en instru­menten van Provin­cie Noord-Bra­bant en Bre­da, Eind­hoven, ‘s‑Hertogenbosch en Tilburg. Hel­mond par­ticipeert niet in deze instru­mentele lijn. Tussen­ti­jds is er afstem­ming met mensen en par­ti­jen in het cul­turele veld en heeft terugkop­pel­ing plaats met wethoud­ers en de gede­puteerde over ontwik­kelin­gen en de voort­gang.

90-dagen-werkcycli

In Bra­bantStad-ver­band vin­den veel processen op ver­schil­lende lagen en tegelijk­er­ti­jd plaats. Het delen van infor­matie en een open dialoog zijn hier­bij cru­ci­aal. Eve­nals transparantie over stand van zak­en, ini­ti­atieven, inbreng van ver­schil­lende par­ti­jen en delen van opbreng­sten gedurende het tra­ject. Om dit zo inzichtelijk en toe­ganke­lijk mogelijk te mak­en werken we met ‘90-dagen-werk­cy­cli’. Deze overzichtelijke opdel­ing is hand­ig om focus en energie te houden en biedt kansen om via een aan­tal vaste stap­pen en bijbe­horende activiteit­en tussen­ti­jdse opbreng­sten te delen. We hopen zo een beweg­ing op gang te bren­gen en het pro­ces een eigen dynamiek te geven.

Voor wie?

De sub­si­dies zijn bestemd voor cul­turele instellin­gen die zor­gen voor een artistiek hoog­waardig, divers en aansprek­end aan­bod van cul­turele activiteit­en van regionale en (inter)nationale beteke­nis. De inten­tie is dat de sub­si­dieaan­vra­gen voor de komende belei­dspe­ri­ode (2021–2024) door een Bra­bantse advi­escom­missie wor­den beo­ordeeld op artistieke kwaliteit, zake­lijke kwaliteit en pub­liek­swerk­ing. Tevens wordt gekeken naar de bij­drage van de aan­vrager in het boven­lokale, regionale en lan­delijke cul­tu­u­raan­bod en een inhoudelijk even­wichtige cul­turele infra­struc­tu­ur in Bra­bant.

Ook instellin­gen van buiten de grote ste­den kun­nen aan­vra­gen. Zij vra­gen aan bij de provin­cie. Voor alle instellin­gen geldt dat zij slechts in aan­merk­ing komen als zij wor­den gefi­nancierd door min­i­maal twee over­hei­d­sla­gen.

Hoe wordt het veld betrokken?

 • Tij­dens infor­matie- en input­sessies.
 • Via (in-)formele gesprekken.
 • Via de reg­uliere infor­matiekanalen van elke Bra­bantStad-part­ner en via dit online plat­form.

Planning negentig dagen: januari, februari, maart

 • Verdere inricht­ing advies­tra­ject Meer­jaren­sub­si­dies ’21-‘24
 • Voor­dracht en benoem­ing advi­escom­missiele­den Bra­bantStad
 • Ver­w­erken inge­di­ende aan­vra­gen
 • Start­bi­jeenkomst Advi­escom­missie Bra­bantStad Cul­tu­ur (ABC)
 • Reflec­tie regio op de BIS- aan­vra­gen i.r.t. OCW
 • Lob­by bij OCW en fond­sen
 • Bijeenkom­sten ABC, analy­seren van en schri­jven adviezen
 • Opbrengst|verantwoording tweede 90-dagen cyclus

Resultaten eerste 90-dagen-cyclus

 

Deelnemers input- en inspiratiesessies

De meer­jaren­sub­si­dies hebben vorm gekre­gen mede dankz­ij de input van deel­ne­mers aan de input- en inspi­ratiesessies van 3 juli en 12 sep­tem­ber 2019.

Deel­ne­mers Infor­matie- en input­sessie #2 meer­jaren­sub­si­dies

Bek­ijk het ver­slag en film­p­jes van de sessie in het tijdli­jn­bericht.

De deel­ne­mers aan de bijeenkomt van 3 juli staan in het ver­slag: Ver­slag 3 juli BrabantStad_A4