Effecten corona-crisis a

De maa­trege­len in het kad­er van Covid-19 rak­en ons alle­maal en zek­er ook de cul­turele sec­tor. De impact is groot. Het heeft direct con­se­quen­ties voor activiteit­en en ini­ti­atieven die de komende weken zouden plaatsvin­den. Ook voor de oper­a­tionalis­er­ing van het Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad brengt het wijzigin­gen met zich. Werk­be­zoeken, netwerk­bi­jeenkom­sten, pub­liek­s­ac­tiviteit­en: ze zijn de komende tijd niet mogelijk. Online en tele­fonisch werken het pro­ject­team en de werk­groepen in deze tijd aan het onder­s­te­unen van de cul­turele sec­tor en aan ons toekom­st­gerichte doel: het cul­tu­urbeleid 2021–2024. Een opgave die zo mogelijk nog belan­grijk­er is gewor­den.