Aanvraagtermijn subsidies professionele kunsten geopend a

Van 3 decem­ber 2019 tot 31 jan­u­ari 2020 kun­nen pro­fes­sionele cul­turele instellin­gen een aan­vraag indi­enen voor de Meer­jaren­sub­si­dies Pro­fes­sionele Kun­sten 2021–2024. Bra­bantse instellin­gen die zich richt­en op de ontwik­kel­ing, pro­duc­tie en pre­sen­tatie van pro­fes­sionele kun­sten kun­nen in aan­merk­ing komen voor sub­si­die.

Provin­cie Noord-Bra­bant en de gemeen­ten Bre­da, Eind­hoven, ’s‑Hertogenbosch en Tilburg hebben hun regelin­gen op elka­ar afgestemd. Dit om de admin­is­tratieve romp­slomp voor aan­vragers te beperken. Die hoeven hier­door niet vijf com­pleet ver­schil­lende processen te door­lopen, maar kun­nen bij Bre­da, ’s‑Hertogenbosch en Tilburg op dezelfde manier aan­vra­gen. Eind­hoven heeft een eigen regeling, maar hanteert wel dezelfde cri­te­ria en ter­mi­j­nen. Ook deze gemeen­ten geven alle­maal sub­si­die voor vier jaar, en ook de inschri­jv­ing­ster­mi­jn voor de regeling is het­zelfde.

Voor activiteit­en met regionale dan wel (inter)nationale beteke­nis kan via één loket sub­si­die wor­den aangevraagd bij de Provin­cie Noord-Bra­bant en de gemeente Bre­da, gemeente ’s‑Hertogenbosch en gemeente Tilburg.

Klik hier voor het aan­vraag­for­muli­er.

Voor gemeente Eind­hoven kan dat via de Sticht­ing Cul­tu­ur Eind­hoven.