Culturele Smaak van Brabanders 2020 a

Het PON en Kun­st­loc Bra­bant pre­sen­teren de Cul­turele Smaak van Bra­ban­ders 2020. Het rap­port is een update van de in 2013 ver­sch­enen pub­li­catie De Cul­turele Smaak van Bra­bant. Er is onder­zocht welke veran­derin­gen de afgelopen jaren zijn opge­tre­den in het cul­tu­urge­drag van pub­lieks­groepen. Dit heeft geleid tot een gewi­jzigde seg­men­tatie met persona’s die beter aansluiten op de manier waarop mensen tegen­wo­ordig cul­tu­ur con­sumeren. Met het rap­port start de werk­groep pub­liek­swerk­ing de fase waarin instellin­gen met de persona’s aan de slag gaan en op basis van de gegevens meer data gedreven gaan werken aan pub­liek­swerk­ing.

De task­force Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad streeft naar een zo inclusief mogelijke cul­tu­ur­sec­tor. Dat doen we onder meer via de pro­gram­mal­i­jn pub­liek­swerk­ing. Bin­nen deze pro­gram­mal­i­jn werken we niet alleen aan het verder inbed­den van pub­liek­swerk­ing bin­nen het cul­turele veld in Noord-Bra­bant. We ontwikke­len ook instru­menten die instellin­gen in staat stellen meer te weten te komen over het pub­liek dat ze al wel, maar miss­chien belan­grijk­er nog, ook het pub­liek dat ze nog niet bereiken.

In 2013 heeft Het PON de cul­turele oriën­tatie van Bra­ban­ders onder­zocht en de inwon­ers van Noord-Bra­bant onderverdeeld in ver­schil­lende pub­lieks­groepen (seg­menten): een seg­ment bevat een groep mensen die in grote lij­nen het­zelfde cul­tu­urge­drag ver­to­nen en op hoofdli­j­nen een­zelfde mening over het cul­tu­u­raan­bod hebben. Deze seg­men­tatie van de inwon­ers biedt hand­vat­ten voor instellin­gen die meer te weten willen komen over hun pub­liek of zich willen richt­en op nieuwe pub­lieks­groepen.

Sinds 2013 is er veel veran­derd in de wereld: aller­lei (maatschap­pelijke) ontwik­kelin­gen hebben invloed op het lev­en van mensen en daarmee op hun (cul­turele) inter­ess­es en behoeften.  Daarom hebben Het PON en Kun­st­loc Bra­bant besloten om De Cul­turele Smaak van Bra­bant van een update te voorzien en ver­scheen 19 maart het rap­port Cul­turele Smaak van Bra­ban­ders 2020.

Op basis van de eve­neens geac­tu­aliseerde Whize sys­tem­atiek (voorheen MOSAIC) is opnieuw gekeken naar de seg­men­tatie en de verdel­ing van deze pub­lieks­groepen over de provin­cie. Dit heeft een up to date seg­men­tatie opgeleverd met persona’s die beter aansluiten op de manier waarop mensen tegen­wo­ordig cul­tu­ur con­sumeren.

Op weg naar een toegankelijk en bruikbaar instrument

Om de seg­men­tatie echt van meer­waarde te lat­en zijn, zodat het input kan lev­eren voor beleid- en com­mu­ni­caties­trate­gieën, is het belan­grijk dat zow­el gemeen­ten als cul­turele instellin­gen er zelf ook mee kun­nen werken. In het nieuwe rap­port pre­sen­teren we enkel de ontwikkelde cul­tu­urseg­men­tatie, waarmee we de basis leggen voor een instru­ment. Dit is als het ware fase 1. De vol­gende fase is om instellin­gen er echt mee aan de slag te lat­en gaan en op basis van deze gegevens te lat­en werken aan pub­liek­swerk­ing. In deze ver­vol­gstap geven we de eige­naarschap terug aan de instellin­gen om de infor­matie over hun eigen pub­liek zelf te analy­seren en daarop te sturen. Daar­naast kan met de rap­portages van de indi­vidu­ele instellin­gen overkoe­pe­lend meer inzicht gegenereerd wor­den in het Bra­bantse cul­tu­ur­pub­liek. Dit kan met een inter­ac­tief dash­board waarin de cul­turele instelling haar klantenbe­stand peri­odiek kan inladen en er ver­vol­gens een ‘geau­toma­tiseerde’ rap­portage op het dash­board ver­schi­jnt.

We exper­i­menteren in het voor­jaar van 2020 met het bouwen van zo’n dash­board, om de data en inzicht­en toe­ganke­lijk en bruik­baar te mak­en voor de instellin­gen zelf. En om met de opge­haalde inzicht­en overkoe­pe­lende analy­ses te kun­nen doen.

Down­load het rap­port Cul­turele smaak van Bra­ban­ders 2020