DutchCulture on Tour — editie Brabant a

Inter­na­tionale zicht­baarheid van Bra­bantse kun­ste­naars, mak­ers en instellin­gen is groeiende en hun inter­na­tionale ster is rijzende. De poten­tie is groot, niets voor niets zet Provin­cie Noord-Bra­bant in op inten­siver­ing van inter­na­tion­alis­er­ing en is er de suc­cesvolle Proef­tu­in in het kad­er van Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad.

Maar waar begin je als je over de grens wilt werken? Als je je inter­na­tionale prak­tijk wilt uit­brei­den naar andere lan­den of met nieuwe pro­jecten? Hoe kom je in aan­merk­ing voor een Europese sub­si­die? Hoe moeil­ijk is het om een visum te kri­j­gen voor de VS? Of wat zijn de mogelijkhe­den in de grensregio’s met Bel­gië en Duit­s­land?

Om deze vra­gen te beant­wo­or­den en inter­na­tionale ambities een stap verder te bren­gen nodi­gen Bra­bantStad en Dutch­Cul­ture alle Bra­bantse mak­ers en instellin­gen uit voor Dutch­Cul­ture on Tour. De dag kon op 12 maart niet door­gaan in ver­band met het coro­n­avirus, maar gelukkig is er een nieuwe datum gevon­den!

Op don­derdag 10 sep­tem­ber vin­dt Dutch­Cul­ture on Tour - Edi­tie Bra­bant plaats in de LocHal in Tilburg (Seats2meet). Er zijn adviseurs van Dutch­Cul­ture aan­wezig met ken­nis van spec­i­fieke lan­den, diverse Europese sub­si­diemogelijkhe­den, mobiliteitsvraagstukken, erf­goed en infor­matie over res­i­den­ties wereld­wi­jd. Behalve per­soon­lijke advies­ge­sprekken zijn er een ple­naire pre­sen­tatie en de mogelijkheid tot netwerken.

Pro­gram­ma
10.00 – 15.30 uur: Advies­ge­sprekken
Gedurende de mid­dag kun je spreken met de adviseur(s) van jouw keuze. In per­soon­lijke gesprekken van 30 minuten kun je spec­i­fieke vra­gen stellen met betrekking tot je inter­na­tionale ambities en ideeën.

15.30 – 17.00 uur: Pre­sen­tatie en netwerk­mo­ment
Om 15.30 uur is er een ple­naire pre­sen­tatie waar we het inter­na­tion­aal cul­tu­urbeleid toelicht­en en ingaan op de Bra­bantse con­text. Ook lat­en we ver­schil­lende mogelijkhe­den in een vogelvlucht voor­bij komen en zullen we spreken over de nieuwe sit­u­atie. We sluiten de dag af met een Q&A en een netwerk­mo­ment.

2 sep­tem­ber: Het is niet meer mogelijk in te schri­jven voor deze bijeenkomst: zow­el de advies­ge­sprekken als de ple­naire pre­sen­tatie zijn vol­ge­boekt.

Praktische informatie

Datum: don­derdag 10 sep­tem­ber
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Seats2meet, LocHal, Burge­meester Brokxlaan 1000, Tilburg

De dag wordt geor­gan­iseerd vol­gens de richtli­j­nen van het RIVM, zo zullen de advies­ge­sprekken plaatsvin­den op 1,5 meter en is er een max­i­male capaciteit afge­spro­ken voor de pre­sen­tatie.