Geslaagde marketeers geven boost aan ambititie internationalisering a

Vijf­tien mar­ke­teers van cul­turele instellin­gen in Bra­bant zijn gis­teren ges­laagd voor de nieuwe Online Mar­ket­ing Oplei­d­ing, ontwikkeld in het kad­er van Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad.

In Bra­bant werken we aan een ste­vigere inter­na­tionale posi­tie op het gebied van kun­st en cul­tu­ur. Onze doe­len zijn het bereiken van inter­na­tion­als in Bra­bant (expats, inter­na­tionale stu­den­ten), bij­zon­der inter­na­tion­aal aan­bod onder de aan­dacht bren­gen bij Bra­ban­ders, buiten­landse toeris­ten naar Bra­bant trekken en het ontwikke­len van een inter­na­tion­aal netwerk. Dit vraagt onder meer online skills van de mar­ke­teers in de Bra­bantse cul­turele sec­tor. Vijf­tien pro­fes­sion­als vol­gden de afgelopen maan­den een oplei­d­ingstra­ject dat Afdel­ing Online opzette in het kad­er van de Proef­tu­in Inter­na­tion­alis­er­ing. Zij zijn gecoacht bij het opstellen van een online-mar­ket­ingstrate­gie, passend bij een case voor hun organ­isatie.

Maandag 22 juni pre­sen­teer­den zij hun casus aan een pan­el met Bram van den Ein­den van gemeente Tilburg, Mar­jolein van Bom­mel van Dutch Cul­ture, Paulien Dankers, pro­gram­ma­coör­di­na­tor van de Proef­tu­in Inter­na­tion­alis­er­ing en Jaap Schep­ers, online stra­teeg en docent bij Afdel­ing Online. De dag leverde mooie en ent­hou­si­aste gesprekken op. Duidelijk is dat de relatie met het pub­liek kleur en invulling geeft aan wie je als instelling bent en dat die relatie steeds belan­grijk­er wordt.

Simone Vos van Schri­jf­bu­reau Vos inter­viewde de deel­ne­mers en schreef een artikel over hun ervarin­gen, met onder meer acht tips en inzicht­en.

Foto’s: Mar­got de Heide/Studio Flab­ber­gast­ed