Infosessie #3 Meerjarensubsidies a

De task­force Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad pre­sen­teert 27 novem­ber in De Kaz­erne in Eind­hoven de sub­si­dieregelin­gen voor pro­fes­sionele kun­sten voor de jaren ’21-’24. Het pro­gram­ma is van 15.00 tot 18.00 uur, inclusief bor­rel.

Tij­dens deze bijeenkomst geeft de task­force infor­matie over de regelin­gen voor de meer­jaren­sub­si­dies voor de pro­fes­sionele kun­sten in Bra­bantStad en hoe aangevraagd kan wor­den. En er is ruimte voor het stellen en beant­wo­or­den van vra­gen.

Het is mogelijk bij aan­meld­ing voor de infor­matiesessie alvast vra­gen te adresseren. Een deel van de inge­di­ende vra­gen wor­den ple­nair beant­wo­ord. Daar­naast is er gele­gen­heid vra­gen te bespreken met Provin­cie Noord-Bra­bant, gemeente Bre­da, gemeente Eind­hoven, gemeente ’s‑Hertogenbosch en gemeente Tilburg. Verder zijn verte­gen­wo­ordi­gers van Kun­st­loc Bra­bant aan­wezig om inhoudelijke vra­gen over bijvoor­beeld over een sub­si­diecri­teri­um als pub­liek­swerk­ing mee te bespreken.

De bijeenkomst is met name bedoeld voor wie een aan­vraag gaan doen – of dit over­we­gen – bij de meer­jaren­sub­si­dies voor de pro­fes­sionele kun­sten. We richt­en ons dus op Bra­bantse pro­fes­sionele kun­stin­stellin­gen met activiteit­en die zich richt­en op de ontwik­kel­ing, pro­duc­tie en pre­sen­tatie van pro­fes­sionele kun­sten en regionale dan wel (inter)nationale beteke­nis hebben.

Ook verte­gen­wo­ordi­gers van over­he­den en andere geïn­ter­esseer­den zijn van harte welkom.

Aan­melden voor infor­matiebi­jeenkomst kan tot en met maandag 25 novem­ber 2019 via deze link.