Meest gestelde vragen meerjarenregelingen a

Van 3 decem­ber 2019 t/m 30 jan­u­ari 2020 kun­nen aan­vra­gen wor­den inge­di­end voor een bij­drage vanu­it de meer­jaren­regelin­gen voor de pro­fes­sionele kun­sten 2021–2024 van Provin­cie Noord-Bra­bant, gemeente Bre­da, Sticht­ing Cul­tu­ur Eind­hoven, gemeente ’s‑Hertogenbosch en gemeente Tilburg. Er zijn diverse prak­tis­che vra­gen gesteld over deze regelin­gen en het aan­vraag­pro­ces. In aan­vulling op de gepub­liceerde regelin­gen en de toelichtin­gen en de infor­matiebi­jeenkomst, heeft de werk­groep Har­mon­isatie van Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad een Q & A opgesteld.

Down­load hier de pdf met vra­gen en antwo­or­den over de meer­jaren­regelin­gen.