Online vragenuur Waarde van cultuur 2020 a

Voor wie?

Alle geïn­ter­esseer­den

Datum en tijd

Dins­dag 30 juni
15:00 - 16:30 uur

Registreer nu voor de live stream

Wat is de staat van cul­tu­ur in Bra­bant? Dins­dag 16 juni pub­liceren we op de web­site regioprofielbrabant.nl Waarde van cul­tu­ur 2020. De mon­i­tor biedt bestu­ur­ders, belei­ds­mak­ers en pro­fes­sion­als actuele input voor belei­d­son­twik­kel­ing en plan­vorm­ing. Juist wan­neer het stelsel ste­vig onder druk staat, zoals nu met de maa­trege­len rond COVID-19 en mogelijke bezuinigin­gen in het nieuwe bestu­ur­sakko­ord, is het waarde­vol een goed zicht te hebben op de sterke en zwakkere pun­ten van het Bra­bantse cul­turele veld. Dins­dag 30 juni organ­is­eren we een live chat met de onder­zoek­ers over de mon­i­tor.

Waarde van cul­tu­ur 2020 beschri­jft op basis van feit­en en cijfers actuele trends en ontwik­kelin­gen in de Bra­bantse cul­tu­ur­sec­tor. De mon­i­tor is het ver­volg op Waarde van cul­tu­ur 2018. In opdracht van Bra­bantStad hebben Het Pon en Telos, Pyrrhu­la Research Con­sul­tants, de Boek­mansticht­ing en Kun­st­loc Bra­bant opnieuw bestaande en nieuwe onder­zoeken op het gebied van cul­tu­ur bij elka­ar gebracht.

Voorproefje

Wat komt men in deze edi­tie van Waarde van cul­tu­ur te weten? Bijvoor­beeld dat Bra­bant vergeleken met andere provin­cies een beschei­den cul­tu­u­raan­bod heeft. Daar­ente­gen is er wel behoefte aan cul­tu­ur: Bra­ban­ders bezoeken veel ten opzichte van de andere provin­cies. Dit is slechts één van de vele inter­es­sante bevin­din­gen uit de mon­i­tor.

Live online vragenuur

Een week na de pub­li­catie is er een online vra­genu­ur gep­land: dins­dag 30 juni van 15:00 tot 16:30 uur beant­wo­or­den de onder­zoek­ers via een live stream vra­gen over de onder­zoek­sre­sul­tat­en. Geïn­ter­esseer­den die mee willen prat­en over het onder­zoek dienen zich vooraf te reg­istr­eren.