Pitch-trainingen voor talenten a

In het kad­er van onder­linge samen­werk­ing en ken­nis­del­ing bin­nen het Tal­en­tHub Bra­bant-pro­gram­ma kri­j­gen de tal­en­ten uit de ver­schil­lende tal­en­thubs pitch-train­in­gen. Het doel hier­van is de pre­sen­tatievaardighe­den van de tal­en­ten te ver­beteren. De train­in­gen wor­den door drie ver­schil­lende train­ers gegeven die ieder een eigen accent leggen. Door de train­in­gen aan de tal­en­ten uit de ver­schil­lende hubs aan te bieden vin­dt er ook onder­linge uitwissel­ing plaats.

Omdat in het regio­profiel de mak­er cen­traal staat, is spec­i­fieke aan­dacht voor tal­en­ton­twik­kel­ing evi­dent. Met de pro­gram­mal­i­jn Tal­en­ton­twik­kel­ing willen we de inno­vatiekracht van de regio ver­sterken door mak­ers de mogelijkheid te bieden zich op artistiek en zake­lijk vlak door te ontwikke­len.