Proeftuin Internationalisering in beeld a

De coro­na-cri­sis maakt de inter­na­tion­alis­er­ingsagen­da natu­urlijk anders dan we tot voor kort met elka­ar dacht­en. Maar het laat onver­let dat het onlos­make­lijk onderdeel uit maakt van de beroep­sprak­tijk van mak­ers en cul­turele instellin­gen. Het geeft impuls aan de artistieke prak­tijk, draagt bij aan posi­tioner­ing en pro­fi­ler­ing, ook van Bra­bant, en een meer inclusieve aan­pak in eigen land door het betrekken van nieuwe, inter­na­tionale pub­lieks­groepen.

De Proef­tu­in Inter­na­tion­alis­er­ing laat duidelijk zien hoe rijk het ini­ti­atief op het gebied van inter­na­tion­alis­er­ing in Bra­bant is. We hebben inclusief de mar­ke­teer­so­plei­d­ing maar lief­st 169 aan­vra­gen ont­van­gen waar­van er 112 zijn gehonoreerd. Tijd om de toegek­ende ini­ti­atieven ook eens visueel in beeld te bren­gen om te lat­en zien hoe rijk en wijd ver­spreid deze activiteit­en zijn.

Al kun­nen veel pro­jecten op dit moment niet in de oor­spronke­lijke vorm door­gang vin­den, de gesprekken met inter­na­tionale part­ners lopen onver­min­derd door, merken wij. Alter­natieven wor­den gezocht en gevon­den, soms in tijd, soms in vorm. Waarde­volle uitwissel­ing die bij­draagt aan het vin­den van oplossin­gen, nieuwe wegen en die de terug­keer naar wat al goede plan­nen waren mogelijk gaat mak­en. Inter­na­tionale uitwissel­ing trig­gert cre­ativiteit in denken en doen, en inspireert in richtin­gen die we nog niet bedacht had­den. Rel­e­vant in tij­den van coro­na en de fase van opbouw die daar op vol­gt.