Reactie BrabantStad op BIS-advies a

Bra­bantStad stu­urde min­is­ter Van Engelshoven 19 juni een reac­tie op het advies van de Raad voor Cul­tu­ur voor de lan­delijke BIS, over de knelpun­ten waar­toe het advies lei­dt. Deze knelpun­ten betr­e­f­fen de aan­vraag van Com­plex, het Noord­bra­bants Muse­um, BredaPho­to, The­ater­fes­ti­val Boule­vard, PLAN, Play­grounds, Ono­matopee en STRP. Ook spreken de Bra­bantStad-part­ners hun zor­gen uit over de vele aan­vra­gen die een posi­tief oordeel hebben ont­van­gen maar geen hon­orering zodat ze dus zijn aangewezen op de regelin­gen bij een van de rijks­fond­sen.

Lees de brief van de cul­tu­ur­wethoud­ers Mar­i­anne de Bie, Bre­da, Antoinette Maas, Hel­mond, Mike van der Geld,’s‑Hertogenbosch, Mar­cel­la Hen­drickx, Tilburg, Monique List - de Roos, Eind­hoven en gede­puteerde Vri­je Tijd, Cul­tu­ur en Sport Wil van Pinx­teren.