Resultaten eerste ronde proeftuin Internationalisering a

Afgelopen week hebben organ­isaties en mak­ers die een bij­drage ont­van­gen uit de proef­tu­in inter­na­tion­alis­er­ing bericht gekre­gen. 97 plan­nen en 37 aan­meldin­gen voor de oplei­d­ing online mar­ket­ing waren goed voor een totaal gevraagd bedrag van €725.189. In deze eerste ronde wordt een totaalbedrag uit­gegeven van €418.729,50. Dit bedrag is verdeeld over de B5 en de rest van de provin­cie, en over 63 pro­jecten en 15 oplei­d­ingsplekken.

Lees hier meer over de werk­wi­jze en de tweede ronde.

Hieron­der staan alle organ­isaties per aan­dachts­ge­bied die een bij­drage ont­van­gen. Zij gaan met hun plan­nen aan de slag. In april, mei 2020 organ­iseert de werk­groep inter­na­tion­alis­er­ing ken­nis­del­ings­bi­jeenkom­sten om de resul­tat­en uit de proef­tu­in op te halen. Deze wor­den gedeeld en gebruikt voor het advies aan bestu­ur­ders.

1a&1b – Werkbezoek/reisbeurs

Bre­da
Beaux Jazz
Fati­ma Bek­er
Bo Stokker­mans
Curieus/Imagination Lab

Eind­hoven
This is LOVSKI
Dutch Inver­tu­als
Tom­my Köhlbrugge
Thi­js Rooi­jakkers
Alzuarr
Sanne Nies
Wes­sel Ver­ri­jt

Tilburg
The­aters Tilburg
Zwer­m­ers
Thomas Swinkels
RUBR­film

Overig
Jola Hes­sel­berth (Kaat­sheuv­el)
Het Wilde Oost­en (Schi­jn­del)

1c – Seed funding

Bre­da
De Stilte

Eind­hoven
BioArt Lab­o­ra­to­ries

Tilburg
Michiel van der Kley

Den Bosch
Willem Twee Studio’s

Overig
EKWC
Sticht­ing AIR Netwerk Bra­bant

2 – Bezoekersprogramma’s

Bre­da
Graph­ic Mat­ters
BUTFF
BredaPho­to 

Eind­hoven
Play­grounds
DOCfeed
Night of the Nerds 

Tilburg
Fes­ti­val Cir­co­lo
Cinecit­ta

Den Bosch
The­ater­fes­ti­val Boule­vard

3 – Residenties

Bre­da
Witte Rook/Stedelijk Muse­um Bre­da

Eind­hoven
Beeldenstorm/Daglicht
Unit­ed Cow­boys
Water­shed: a roof for writ­ers

Tilburg
PARK Plat­form for Visu­al Artists
Muziekpodi­um Para­dox
EELT The­ater­col­lec­tief

Overig
Ecodorp Boekel
AIR Kan­tine Dorp­splein Budel

4 – Netwerken

Bre­da
The­ater­w­erk­plaats Tiuri
Leine Roe­bana
Club Solo 

Eind­hoven
Archi­tec­tu­ur­lessen
MAD 

Tilburg
Solar World Cin­e­ma
Wobby.club
Human Rights Tat­too

Den Bosch
Francesca Lazzeri
Social Label
The Bal­an­sirov­ka Art Project
Cor Unum
Grafisch Ate­lier Den Bosch

Hel­mond
Muse­um Hel­mond

Overig
Park Zuiderhout/AIR De Missie (Teterin­gen)
Konin­klijke Sophia’s Vereenig­ing (Loon op Zand)

5 – Publiekspilots

Eind­hoven
Stri­jps Kamerkoor
Man­i­fes­ta­tions: Art, Tech & Fun
Inter­na­tion­al The­ater Col­lec­tive

Tilburg
Pop­podi­um 013
Cor­po Maquina

6 – Internationaal aanbod

Tilburg
Kam­er­a­ta Zuid

Overig
MAKAS (Drunen)

7 – Opleiding Online Marketing

Bre­da
Kat­ja Wev­ers (Beaux Jazz)
Niek Nellen (Blind Walls Gallery/Graphic Mat­ters)
Jes­si­ca van der Werf (MEZZ)
Ditte Ooms (BredaPho­to)
Kim van Zwi­eter­ing (de Stilte)

Eind­hoven
Otis Overdijk (Dutch Design Foun­da­tion)

Tilburg
Max Majo­rana (De Link)
Car­li­jn Engel­hart (De Nieuwe Vorst)
Ingrid de Laat (Het Zuidelijk Toneel)

Den Bosch
Maan Leo (Design Muse­um)
Chris Ver­hei­jen (Willem Twee)
Claire van Nunen (Bosch Parade)

Hel­mond
Maria Ver­meer (Bib­lio­theek Hel­mond Peel & VVV Hel­mond)

Overig
Mar­i­je van den Oev­er (Sticht­ing The Loods HOF en The Loods Cre­ative Lab – Roosendaal)
Kyki Ver­maire (AIR Plat­form Bra­bant)