Talentontwikkeling: terugblik derde 90-dagen-cyclus a

De werk­groep Tal­en­ton­twik­kel­ing is in april, mei en juni een verken­ning ges­tart naar de rol van de B5-gemeen­ten in de ontwik­kel­ing van tal­en­ten bin­nen de pro­fes­sionele kun­sten. Op basis van aan­geleverde infor­matie is een overzicht gemaakt van de gemeen­telijke bij­dra­gen aan de infra­struc­tu­ur die ten grond­slag ligt aan de samen­werk­ingsver­ban­den bin­nen het pro­gram­ma Tal­en­tHub Bra­bant. De verken­ning gaat na het zomer­reces door.

Broedplaatsen

De recent ver­sch­enen mon­i­tor Waarde van cul­tu­ur 2020 gaat in op het verken­nend onder­zoek naar broed­plaat­sen: ‘De ver­schil­lende ele­menten die in het verken­nend onder­zoek naar broed­plaat­sen zijn beschreven, sluiten aan bij de strate­gie die Bra­bantStad heeft uit­gezet om tal­en­ton­twik­kel­ing bin­nen de provin­cie te stim­uleren. Aan­dacht­spun­ten hierin die overeen komen, zijn met name het ver­sterken van het cul­turele ecosys­teem, de door­groeimo­gelijkhe­den van tal­en­ten en de tal­en­ton­twik­kel­ing die dicht op de markt of het pub­liek zit­ten. In het stim­uleren van ini­ti­atief, eige­naarschap en het leggen van verbindin­gen ligt een belan­grijk deel van het poten­tieel dat broed­plaat­sen hebben om een rol te spe­len in tal­en­ton­twik­kel­ing en de pro­fes­sion­alis­er­ingss­lag die daarop vol­gt.’

In deze derde 90-dagen-cyclus stond ook over­leg gep­land met stake­hold­er uit de urban sec­tor. Door de coro­na-maa­trege­len is dit over­leg uit­gesteld.

Expositie inversie-talent Debbie Schoone bij Festival Circulation(s)

Exposi­tie inver­sie-tal­ent Deb­bie Schoone bij Fes­ti­val Circulation(s)