Toekenningen professionele kunsten bekend a

’s‑Hertogenbosch, 18 juni 2020 – 53 Bra­bantse instellin­gen kri­j­gen per jaar ruim 9,9 miljoen euro sub­si­die van Bra­bantStad in het kad­er van de vier­jarige sub­si­dieregelin­gen voor Pro­fes­sionele Kun­sten in 2021–2024.

39 instellin­gen ont­van­gen sub­si­die van de provin­cie Noord-Bra­bant. Op drie instellin­gen na, ont­van­gen zij ook alle­maal sub­si­die van Bre­da, Eind­hoven, ’s‑Hertogenbosch of Tilburg. Een aan­tal wordt alleen door een van de ste­den gesub­si­dieerd: een in Bre­da, acht in Eind­hoven en vijf in Tilburg.  ’s‑Hertogenbosch beslist in novem­ber bij de begrot­ings­be­han­del­ing over vijf aan­vra­gen.

De provin­cie en de gemeen­ten werken samen aan een krachtige cul­turele basis­in­fra­struc­tu­ur in Bra­bant. Geza­men­lijk bieden zij een aan­tal organ­isaties met een (boven)regionale func­tie voor de pro­fes­sionele kun­sten de mogelijkheid lang­jarig activiteit­en te realis­eren. Hier­door zor­gen deze instellin­gen voor een basis van het cul­turele lev­en in heel Bra­bant en verbinden zij zich aan de Bra­bantse samen­lev­ing én aan de maatschap­pelijke opgaven die hier actueel zijn.

Gede­puteerde Wil van Pinx­teren van de provin­cie Noord-Bra­bant: “Deze samen­werk­ing zorgt ervoor dat door heel Bra­bant iedere inwon­er en alle bezoek­ers van bin­nen en buiten Ned­er­land kun­nen geni­eten van zeer diverse vor­men van kun­st en cul­tu­ur. Ook deze keer was het aan­tal aan­vra­gen grot­er dan we met het sub­si­diepla­fond kon­den hon­or­eren. Maar er is oog voor zow­el geves­tigde gezelschap­pen of organ­isaties als nieuwe ini­ti­atieven. Dat past in het cre­atieve kli­maat van Bra­bant.”

Ook de wethoud­ers van de vier grote ste­den zijn con­tent met het resul­taat, laat Mar­celle Hen­drickx (Tilburg) namens de bestu­ur­ders weten. “Het is goed om te zien dat de samen­werk­ing zo suc­cesvol blijkt. Ook lan­delijk is goed zicht­baar dat Bra­bant fors investeert in kun­st en cul­tu­ur. Als Bra­bantse ste­den zijn we trots op de hoeveel­heid én kwaliteit van de inge­di­ende plan­nen. Natu­urlijk is het spi­jtig dat enkele voorstellen die wel posi­tief beo­ordeeld zijn geen, of beperk­te, financier­ing hebben gekre­gen. Hopelijk kun­nen zij alsnog door­gang vin­den, mogelijk in aangepaste vorm of door andere financier­ing te vin­den.”

Verdubbeling

De tim­ing van de Bra­bantStad-regeling zorgde ervoor dat de pro­ce­dure in Bra­bant par­al­lel liep aan die van het Rijk, zodat vanu­it Bra­bantStad tijdig een goed onder­bouwd en inte­graal advies gegeven is over de sub­sidiëring van Bra­bantse cul­turele instellin­gen. Mede hier­door ver­dubbelt dit jaar het aan­tal instellin­gen in de lan­delijke cul­turele basis­in­fra­struc­tu­ur (BIS) van zes naar twaalf, als de min­is­ter de adviezen van de Raad voor Cul­tu­ur opvol­gt. Daarmee komt ook sub­stantieel meer cul­tu­urgeld van het Rijk naar Bra­bantse instellin­gen.

Down­load de com­plete lijst met toeken­nin­gen

Dit is een geza­men­lijk pers­bericht van Provin­cie Noord-Bra­bant en de ste­den Bre­da, Eind­hoven, ’s‑Hertogenbosch en Tilburg.

Pers­bericht ‘s‑Hertogenbosch

Pers­bericht Cul­tu­ur Eind­hoven