Tweede ronde Proeftuin Internationalisering gaat van start a

De Proef­tu­in Inter­na­tion­alis­er­ing opent een tweede ronde voor finan­ciële onder­s­te­un­ing van plan­nen uit het veld. Van 1 tot en met 29 feb­ru­ari kun­nen mak­ers, organ­isaties en instellin­gen uit Bre­da, ‘s‑Hertogenbosch, Hel­mond en de rest van de provin­cie plan­nen en pro­jecten aan­melden voor inter­na­tionale pro­jecten. De acties moeten bij­dra­gen aan een ste­vigere inter­na­tionale posi­tie op het gebied van kun­st en cul­tu­ur in Bra­bant. Er is nog ruimte bin­nen alle aan­dachts­ge­bieden. Er kan niet meer wor­den aangemeld voor de oplei­d­ing voor mar­ke­teers.

In de eerste ronde zijn in Eind­hoven en Tilburg de beschik­bare mid­de­len volledig benut. Daar is het dus niet meer mogelijk om aan te vra­gen. In de tweede ronde is er voor Bre­da €17.000 beschik­baar, voor ‘s‑Hertogenbosch en Hel­mond elk €40.000 en voor de overige Bra­bantse gemeen­ten €15.000 via de provin­cie.

De plan­nen wor­den bekeken door een klankbor­d­groep van drie lan­delijk deskundi­gen op het gebied van inter­na­tion­alis­er­ing. Op basis van het advies van de klankbor­d­groep, een beo­ordel­ing of de plan­nen aansluiten bij het doel van de proef­tu­in én op basis van sprei­d­ing van locaties en dis­ci­plines, neemt de werk­groep Inter­na­tion­alis­er­ing beslissin­gen over toeken­ning.

Organ­isaties en mak­ers die een plan ins­turen kri­j­gen eind maart bericht.

Spreekuren

De werk­groep inter­na­tion­alis­er­ing houdt in feb­ru­ari voor elke gemeente en de provin­cie een spreeku­ur waarop je kunt inteke­nen.