Uitslag eerste ronde proeftuin Internationalisering a

Organ­isaties en mak­ers die een plan instu­ur­den voor de proef­tu­in Inter­na­tion­alis­er­ing kri­j­gen dins­dag 17 decem­ber bericht. De plan­nen zijn bekeken door een klankbor­d­groep van drie lan­delijk deskundi­gen op het gebied van inter­na­tion­alis­er­ing. Op basis van het advies van de klankbor­d­groep, een beo­ordel­ing of de plan­nen aansluiten bij het doel van de proef­tu­in én op basis van sprei­d­ing van locaties en dis­ci­plines, heeft de werk­groep Inter­na­tion­alis­er­ing beslissin­gen genomen over toeken­ning.

Praktisch

97 plan­nen en 37 aan­meldin­gen voor de oplei­d­ing online mar­ket­ing waren goed voor een totaal gevraagd bedrag van €725.189. In deze eerste ronde wordt een totaalbedrag uit­gegeven van €418.729,50. Dit bedrag is verdeeld over de B5 en de rest van de provin­cie, en over 63 pro­jecten en vijf­tien oplei­d­ingsplekken.

Tweede ronde

In Eind­hoven en Tilburg werd de proef­tu­in overvraagd; als gevolg daar­van is in de tweede ronde alleen geld beschik­baar in Bre­da (€17.000), ‘s‑Hertogenbosch (€40.000), Hel­mond (€40.000) en de rest van de provin­cie (€15.000). De verwacht­ing is dat plan­nen en pro­jecten voor deze tweede ronde eind jan­u­ari, begin feb­ru­ari inges­tu­urd kun­nen wor­den.

Overige activiteiten

Het bedrag uit de proef­tu­in wordt ingezet op ver­schil­lende onderde­len. Het groot­ste deel is bestemd voor finan­ciële onder­s­te­un­ing van plan­nen uit het veld. Daar­naast is een deel gere­serveerd voor het organ­is­eren van bijeenkom­sten voor het veld, die gericht zijn op ken­nis­del­ing, ont­moet­ing en de ver­du­urza­m­ing daar­van. Ook is een klein deel gere­serveerd voor de verbind­ing met de andere pro­gram­mal­i­j­nen (zoals pub­liek­swerk­ing en tal­en­ton­twik­kel­ing). In de loop van 2020 weten we of we een mogelijk rest­bedrag van deze twee laat­ste onderde­len in een derde ronde ter beschikking kun­nen stellen.