Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie a

In Bra­bant hebben zeven cul­tu­urin­stellin­gen een uniek plan ontwikkeld om Bra­bantse scholieren een zo breed mogelijke toe­gang tot kun­st en cul­tu­ur te bieden. 30 okto­ber dien­den zij het plan in bij het Fonds voor Cul­tu­ur­par­tic­i­patie met als doel een rijks­bi­j­drage te ont­van­gen uit de derde edi­tie van de regeling Cul­tu­ure­d­u­catie met Kwaliteit. Het plan is erop gericht in de jaren 2021–2024 ten­min­ste 225.000 Bra­bantse leer­lin­gen te lat­en ervaren dat cul­tu­ur­deel­name een ervar­ing is die cre­ativiteit bevordert, herken­ning biedt en ver­won­der­ing oproept. De geza­men­lijke aan­pak maakt het mogelijk dat er voor de komende jaren 4,2 miljoen euro beschik­baar komt voor cul­tu­uron­der­wi­js.

Het is voor het eerst dat in Bra­bant zo’n grote gemeen­schap­pelijke aan­vraag voor de regeling Cul­tu­ure­d­u­catie met Kwaliteit is ontwikkeld. Provin­cie Noord-Bra­bant, Bre­da, Hel­mond, ’s‑Hertogenbosch, Oss en Tilburg von­den elka­ar in een samen­werk­ing die Bra­bant in staat stelt de kwaliteit van cul­tu­ure­d­u­catie in geza­men­lijkheid verder te ver­beteren en de posi­tie ervan bin­nen het onder­wi­js te ver­sterken. De samen­werk­ingspar­ti­jen hebben maar lief­st 54 Bra­bantse gemeen­ten ent­hou­si­ast gemaakt voor deel­name aan het kwal­i­tatief hoog­waardi­ge pro­gram­ma voor de komende vier jaar.

De geza­men­lijke aan­pak is uniek en geeft Bra­bant een sterke posi­tie in de lan­delijke aan­pak van cul­tu­ure­d­u­catie. Voor de provin­cie betekent de geza­men­lijkheid een effi­ciënte en effec­tieve aan­pak waar­door er meer ruimte is voor lokale autonomie in uitvo­er­ing zodat we zo dicht mogelijk aan kun­nen sluiten bij de leer- en leefomgev­ing van de leer­ling. De uitvo­er­ing van het plan lei­dt ertoe dat in 2024 cul­tu­ure­d­u­catie op steeds meer scholen in Bra­bant is ver­ankerd, waar­bij samen­werk­ing met cul­turele instellin­gen vanzelf­sprek­end is en iedere leer­ling, ongeacht afkomst of locatie, gelijke toe- gang heeft tot kun­st en cul­tu­ur.

Het plan is ontwikkeld door de uitvo­erende organ­isaties Nieuwe Veste in Bre­da, Cul­tu­ur­Con­tact in Hel­mond, Huis73 in ’s‑Hertogenbosch, CiST in Tilburg, De Muzelinck in Oss, Erf­goed Bra­bant en Kun­st­loc Bra­bant. De aan­vraag kwam tot stand in het kad­er van het Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad, waarin de Provin­cie en de vijf grote ste­den geza­men­lijk belan­grijke thema’s oppakken, waaron­der kun­st en cul­tu­ur.