Update Brabantstad-samenwerking Cultuureducatie met Kwaliteit a

De werk­groep Cul­tu­ure­d­u­catie ontv­ing op 13 jan­u­ari betrokken organ­isaties uit ver­schil­lende ste­den en gemeentes om een laat­ste keer te reflecteren op de kansen en uitdagin­gen van de samen­werk­ing voor de regeling Cul­tu­ure­d­u­catie met Kwaliteit. Belei­dsmedew­erk­ers, huidi­ge pen­vo­erders en uitvo­erende inter­me­di­airs cul­tu­ure­d­u­catie sprak­en over pen­vo­er­ing, inhoud en ver­bred­ing van de regeling.

Bin­nen het regio­profiel for­muleer­den de Bra­bantStad-part­ners doel­stellin­gen voor de samen­werk­ing op het gebied van cul­tu­ure­d­u­catie, en de wens ook samen op te trekken voor lan­delijke regelin­gen. De afgelopen maan­den heeft de werk­groep Cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie zich gebo­gen over de kansen en uitdagin­gen van een geza­men­lijke aan­vraag Cul­tu­ure­d­u­catie met Kwaliteit (CmK) 2021–2024.
In Bra­bant nemen op dit moment 52 van de 62 gemeen­ten deel aan CmK! Er is een ste­vige infra­struc­tu­ur en een sterk netwerk, waarop we samen kun­nen voort­bouwen aan een duurza­am Bra­bant-breed samen­werk­ingsver­band voor cul­tu­ure­d­u­catie.

Terugblik 13 januari 

Op 13 jan­u­ari kwa­men betrokken organ­isaties uit ver­schil­lende ste­den en gemeentes bij elka­ar om samen met de werk­groe­ple­den van het regio­profiel een laat­ste keer te reflecteren op de kansen en uitdagin­gen van een CmK-samen­werk­ing. Ver­schil­lende groep­jes, met daarin zow­el belei­dsmedew­erk­ers, huidi­ge pen­vo­erders en uitvo­erende inter­me­di­airs cul­tu­ure­d­u­catie, wier­pen hun blik op drie thema’s:

 • Pen­vo­er­ing
  Wat zijn de kansen en uitdagin­gen van een pen­vo­erder?
  Wat zijn de kansen en uitdagin­gen van meer pen­vo­erders?
 • Inhoud
  Hoe kun­nen we de bestaande programma’s De Cul­tu­ur Lop­er en De Cul­turele Ladekast ver­sterken?
 • Ver­bred­ing
  Welke nieuwe accen­ten kun­nen we samen leggen in relatie tot nieuwe doel­stellin­gen?

Huidige stand van zaken

Vanu­it de werk­sessie op 13 jan­u­ari heeft de werk­groep een voors­tel voor samen­werk­ing gefor­muleerd voor de Task­force Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad. Het voors­tel beschri­jft de inhoudelijke kansen en voor­waar­den voor het organ­isatorisch en finan­cieel vor­mgeven van de samen­werk­ing.

De uit­gangspun­ten van het voors­tel zijn:

 • samen­werk­ing in de vorm van een stu­ur­groep waarin de Bra­bantStad-part­ners zijn verte­gen­wo­ordigd plus een admin­is­tratief pen­vo­erder;
 • stu­ur­groep bepaalt (nieuwe) accen­ten en ini­ti­atieven, strate­gisch en inhoudelijk en Bra­bant-breed;
 • ruimte voor lokale regie en autonomie, lokale ver­ant­wo­ordelijkheid voor het ontwikke­len en uitzetten van bestaande programma’s en nieuwe ini­ti­atieven;
 • stedelijk/provinciaal op te halen geld landt via vast­gestelde verdeel­sleu­tels en vol­gens match­ing­principe in de aan­vra­gende stad/provincie.

Naar aan­lei­d­ing van dit voors­tel zetten Provin­cie Noord-Bra­bant, Bre­da, Hel­mond, Tilburg en ’s‑Hertogenbosch alvast het licht op groen voor het verder uitwerken van de samen­werk­ingsvorm.
De komende weken werkt de werk­groep de verdere inhoudelijke en organ­isatorisch en finan­ciële kaders uit met een aan­vul­lende begrot­ing voor CmK3 Bra­bantstad en legt deze in maart voor aan Task­force en wethoud­ers, en wordt de stu­ur­groep CmK Bra­bantStad samengesteld.

Pieter van Hul­ten maak­te een film­re­portage van de gehele werk­sessie.