Vacatures Adviescommissie Meerjarensubsidies a

Reactietijd voor leden verlengd!

Bra­bantStad zoekt een voorzit­ter en leden voor de Advi­escom­missie van de Meer­jaren­sub­si­dies Pro­fes­sionele Kun­sten 2021–2024 Bra­bantStad. Als onderdeel van het regio­profiel hebben de Provin­cie en de gemeen­ten Bre­da, Eind­hoven, ‘s‑Hertogenbosch en Tilburg voor de pro­fes­sionele kun­sten in 2021–2024 op elka­ar afgestemde meer­jarige sub­si­dieregelin­gen met één aan­vraag­pro­ce­dure en één inte­grale beo­ordel­ing. De advi­escom­missie bestaat uit zestien leden plus een onafhanke­lijk voorzit­ter. We zoeken naar voor elke stad twee leden met spec­i­fieke ken­nis van de lokale con­text en acht leden met ken­nis van de gehele Bra­bantse con­text.

Planning procedure

Rea­geren op de vaca­ture voor voorzit­ter kan tot en met 18 novem­ber 2019. Rea­geren op de vaca­ture voor com­missiele­den kan tot en met 2 decem­ber 2019.

Gesprekken met kan­di­dat­en voor de rol van voorzit­ter zijn gep­land op 21 novem­ber. Gesprekken met kan­di­daat-leden op 4, 6, 12 en 13 decem­ber.

Meer informatie

Voor meer infor­matie over de pro­ce­dure en voor inhoudelijke vra­gen kun je con­tact opne­men met: Allies Swin­nen, per e‑mail: contact@regioprofielbrabant.nl, per tele­foon: 06 140 38 174.