Verkennende gesprekken cultuurparticipatie a

Uitvo­er­ingspart­ner Kun­st­loc Bra­bant organ­iseert verken­nende gesprekken met het veld over de kansen die de lan­delijke regeling Cul­tu­ur­par­tic­i­patie 2021–2024 Bra­bant biedt. Uitgen­odigd zijn de Bra­bantse deel­ne­mers – ongeveer zes­tig per­so­n­en – die 5 maart aan­wezig waren bij de bijeenkomst over cul­tu­ur en het soci­aal domein. Organ­isaties en mak­ers die ook willen meep­rat­en over de Bra­bantse aan­pak van cul­tu­ur­par­tic­i­patie kun­nen con­tact opne­men met pro­gram­ma­coör­di­na­tor Evelien Nele­mans.

Kun­stkam­er­aden, een project van De Cul­tu­urkan­tine (foto: Pim Evers, Light­house Stu­dio)

Meer over de verken­nende gesprekken