Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd a

Bra­ban­ders bezoeken veel cul­tu­ur! De cul­turele infra­struc­tu­ur en het cul­tu­u­raan­bod in Bra­bant bli­jven echter beschei­den vergeleken met andere provin­cies. We zien een groei in de waarde die Bra­ban­ders hecht­en aan de maatschap­pelijke func­tie van cul­tu­ur, zoals de bij­drage die kun­st en cul­tu­ur kun­nen lev­eren aan het welz­i­jn van mensen, de saamhorigheid van een buurt en de leef­baarheid van een gebied. Dit en veel meer is te lezen in Waarde van cul­tu­ur 2020, de mon­i­tor die van­daag – 16 juni – ver­scheen en die de staat van het Bra­bantse cul­turele stelsel tot en met 2019 beschri­jft.

Waarde van cul­tu­ur 2020 biedt bestu­ur­ders, belei­ds­mak­ers en pro­fes­sion­als in het cul­turele veld waarde­volle inzicht­en. De mon­i­tor geeft hen hand­vat­ten die belei­d­son­twik­kel­ing en plan­vorm­ing helpen vorm te geven. Juist wan­neer het stelsel ste­vig onder druk staat, zoals nu met de maa­trege­len rond COVID-19, is het belan­grijk een goed overzicht te hebben van de sterke en zwakkere pun­ten ervan. In Waarde van cul­tu­ur 2020 beschri­jven we op basis van feit­en en cijfers de actuele trends en ontwik­kelin­gen in de (Bra­bantse) cul­tu­ur­sec­tor tot eind 2019.

Lees meer en down­load de mon­i­tor