Online-marketingopleiding eerste stap naar ‘Make Brabant international’ a

Deelnemers

Jes­si­ca van der Werf, Mezz Bre­da
Maria Ver­meer, Bib­lio­theek Hel­mond-Peel + VVV Hel­mond
Kyki Ver­maire, AIR plat­form Bra­bant | Witte Rook
Chris Ver­hei­jen, Willem Twee muziek en beeldende kun­st
Mar­i­je van den Oev­er, Sticht­ing The Loods HOF & Cre­ative Lab
Otis Overdijk, Dutch Design Foun­da­tion
Niek Nellen, Graph­ic Mat­ters
Maan Leo, Design Muse­um Den Bosch
Ditte Ooms, BredaPho­to
Kat­ja Wev­ers, Beaux Jazz
Max Majo­rana, De Link
Ingrid de Laat, Het Zuidelijk Toneel
Kim van Zwi­eter­ing, De Stilte
Car­li­jn Engel­hart, De Nieuwe Vorst

Een ste­vigere inter­na­tionale posi­tie op het gebied van kun­st en cul­tu­ur in Bra­bant. Hoe pak je dat aan? Bra­bantStad zette in het kad­er van het Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad onder meer in op een online-mar­ketingo­plei­d­ing voor vijf­tien mar­ke­teers uit de Bra­bantse cul­tu­ur­sec­tor. De focus: inter­na­tion­alis­er­ing ver­sterken. Hoe hebben de deel­ne­mers de oplei­d­ing ervaren en wat zijn hun inter­na­tionale plan­nen? Op 22 juni 2020 pre­sen­teer­den alle mar­ke­teers de case voor hun instelling. Een waarde­volle dag vol reflec­tie, onder­linge herken­ning én toekom­st­plan­nen voor Bra­bant op inter­na­tion­aal gebied.

De oplei­d­ing is onderdeel van de pro­gram­mal­i­jn Inter­na­tion­alis­er­ing van Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad en gefi­nancierd vanu­it de proef­tu­in Inter­na­tion­alis­er­ing. Het oplei­d­ingstra­ject is opgezet en uit­gevo­erd door Afdel­ing Online.

Simone Vos schreef voor Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad het artikel over de online-mar­ketingo­plei­d­ing. www.simonevos.com

Foto’s: Mar­got de Heide/Studio Flab­ber­gast­ed

Juist ook online mar­ket­ing is bij inter­na­tion­alis­er­ing essen­tieel

“Niet alleen de artistiek inhoudelijke en pro­fes­sionele ontwik­kel­ing van mak­ers en instellin­gen in de cul­turele sec­tor zijn belan­grijk. Juist ook mar­ket­ing is bij inter­na­tion­alis­er­ing essen­tieel. Je aan­bod inter­na­tion­aal onder de aan­dacht bren­gen, zow­el bij pub­liek als uitvo­er­ingsplekken, dat is een grote kracht”, vertelt Paulien Dankers, coör­di­na­tor Regio­profiel en Inter­na­tion­alis­er­ing bij Kun­st­loc Bra­bant. “Ik nodig de deel­ne­mers van harte uit om ver­volg te geven aan de oplei­d­ing. Ze vor­men nu samen een Bra­bantStad-mar­ket­ingnetwerk, waarin met veel ent­hou­si­asme ken­nis en ideeën zijn gedeeld. Het zou mooi zijn als de oplei­d­ing de eerste stap is in lan­gere samen­werk­ing en uitwissel­ing op het gebied van mar­ket­ing in Bra­bant.”

Van begin­nend mar­ke­teer met fotografieachter­grond tot aan doorgewin­ter­de mar­ket­ing-en com­mu­ni­catiecoör­di­na­toren; de oplei­d­ings­groep is divers. “Iedereen komt vanu­it een andere dis­ci­pline en heeft een spec­i­fieke doel­groep, dat maakt dit project leuk”, vertelt Maria Ver­meer, ver­ant­wo­ordelijk voor pr en com­mu­ni­catie bij Bib­lio­theek Hel­mond-Peel, VVV Hel­mond. “Zo leer je van elka­ar en kri­jg je nieuwe inval­shoeken te zien.”

Focus door de online marketingopleiding

De case die Maria inbrengt, gaat over taal- en lees­bevorder­ing van Poolse inwon­ers in Hel­mond. “Er wonen heel veel Polen in Hel­mond en zij spreken vaak weinig Ned­er­lands. Ik vind het belan­grijk dat zij zich thuis voe­len en bij de samen­lev­ing betrokken zijn. De bib­lio­theek speelt daar een belan­grijke rol in.”

“Deze oplei­d­ing geeft mij focus, die blik op inter­na­tion­alis­er­ing in de cul­turele sec­tor is goed. Onze web­site was hele­maal in het Ned­er­lands en nu zijn er Engel­stal­ige pagina’s bijgekomen. We hebben ook pro­motie­ma­te­ri­aal in het Pools gemaakt. Daar­naast benaderen we de doel­groep nu direct via Face­book­groepen en met fly­ers bij Poolse kap­pers en garages. Dat heb ik in deze oplei­d­ing geleerd: mijn doel­groep vin­den, meer video’s inzetten en ik ben een betere gesprekspart­ner bij het uitbest­e­den van online mar­ket­ing.”

Online marketinglessen en een eindpresentatie

Afdel­ing Online ver­zorgde de tien online-mar­ket­ing­lessen (drie live en de rest online van­wege coro­na); van con­tentstrate­gie mak­en tot aan datavi­su­al­isatie en het inzetten van social advert­eren. Iedere mar­ke­teer werk­te aan een eigen case om die ver­vol­gens op de eind­p­re­sen­tatie te lat­en zien en beo­orde­len. Tij­dens de pre­sen­taties reflecteer­den oplei­der Jaap Schep­ers en pan­elle­den Bram van den Ein­den, belei­ds­mak­er Cul­tu­ur bij gemeente Tilburg en Mar­jolein van Bom­mel, hoofd Mobil­i­ty & Advice en Cre­ative Europe Desk bij Dutch Cul­ture op de bevin­din­gen van de deel­ne­mers. De focus­pun­ten: bereiken van inter­na­tion­als,bij­zon­der inter­na­tion­aal aan­bod onder de aan­dacht bren­gen bij Bra­ban­ders, trekken van buiten­landse toeris­ten naar Bra­bant en het ontwikke­len van een inter­na­tion­aal netwerk.

Strate­gis­ch­er denken
Eén van die mar­ke­teers is Maan Leo, man­ag­er mar­ket­ing & com­mu­ni­catie bij het Design Muse­um Den Bosch. “Deze oplei­d­ing heeft mij de mid­de­len gegeven om strate­gisch te werken met online mar­ket­ing en inter­na­tion­alis­er­ing. De kracht ligt in de samen­werk­ing. We doen alle­maal geweldig werk alleen, maar juist door te delen wat we doen, kri­j­gen we slagkracht”, vertelt Maan.

“De groot­ste winst van deze cur­sus is dat ik nu zie wat er op de web­site en socials gebeurt en weet hoe ik die cijfers moet inter­preteren. Inter­na­tion­aal gezien, focust het Design Muse­um meer op inhoudelijke samen­werkin­gen met buiten­landse musea. Ik ben in gesprek gegaan met onze cura­toren door deze cur­sus en het blijkt dat zij een groot inter­na­tion­aal netwerk hebben. Com­mu­niceren bin­nen je eigen instelling is van belang.”

Internationaal potentieel in Brabant

“In Bra­bant zit veel inno­vatie en poten­tie op het gebied van inter­na­tion­alis­er­ing van kun­st en cul­tu­ur. Het Design Muse­um pakt dat mooi aan door de samen­werk­ing met musea in het buiten­land. Vaak helpt het ook om een pub­li­catie in een buiten­lands tijd­schrift te kri­j­gen”, vertelt Mar­jolein van Bom­mel. “Inter­na­tion­alis­er­ing is meer dan alleen de buiten­landse toerist aantrekken. Mar­ket­ing is daar­bij belan­grijk. Het is ook een samen­spel tussen alle afdelin­gen, de direc­tie moet ook inzien dat het van belang is dat je toont wat je doet als organ­isatie.”

Data als uitgangspunt

Ingrid de Laat, mar­ke­teer bij Het Zuidelijk Toneel, ziet in expats een inter­es­sante, nieuwe doel­groep, bespreekt ze in haar case. “We hebben al veel voorstellin­gen in Bel­gië en werken met Vlaamse regis­seurs en acteurs. Ik vind de expats per­soon­lijk een inter­es­sante groep. Als je in Ned­er­land woont, wil je als expat ook een keer naar het the­ater.”

“Voor mij is mar­ket­ing com­pleet nieuw, ik kom uit de mark­ton­der­zoek-sec­tor. Daarom begon ik met onze data te bek­ijken. ‘Lat­en we begin­nen aan het einde’, dacht ik. Ik heb onder­zocht wie onze doel­groep is en wie op onze web­site komt, naar aan­lei­d­ing daar­van maak ik een plan om de nieuwe groep aan te trekken”, aldus Ingrid. “Deze oplei­d­ing stim­uleert om meer te delen met je col­le­ga-instellin­gen. Ik ben een betere opdracht­gev­er en gesprekspart­ner gewor­den.”

Samenwerking essentieel

Niek Nellen, mar­ke­teer bij Graph­ic Mat­ters, vertelt: “Elka­ar inspir­eren en ken­nis uitwisse­len is een belan­grijk onderdeel van deze oplei­d­ing. Con­crete ideeën bespreken is zo waarde­vol. Dat merk­te ik van­daag weer, ik leer veel van de eind­p­re­sen­taties van de anderen. En dit is pas het begin van een mooie onder­linge samen­werk­ing in Bra­bant.”

Die samen­werk­ing tussen instellin­gen is voor Bram van den Ein­den ook van belang: “Alle instellin­gen samen mak­en de stad. Daarin is samen­werken met de city­mar­ke­teers een goede optie. “Voor Bra­bantStad is een sterke visie op inter­na­tion­alis­er­ing belan­grijk. Ik vind het goed dat Bra­bant zich op mar­ket­ingge­bied bli­jft ver­beteren. Deze oplei­d­ing bin­nen de Proef­tu­in Inter­na­tion­alis­er­ing is daar een ges­laagd voor­beeld van.”

 

De opleiding

Afdel­ing Online ver­zorgde de tien online-mar­ket­ing­lessen. Oplei­der Jaap Schep­ers: “Inter­na­tion­alis­er­ing in de cul­turele sec­tor is heel rel­e­vant en veel bred­er dan je ini­tieel denkt, dat zagen we wel aan de inge­di­ende cas­es. Het is namelijk niet zo gemakke­lijk om de inter­na­tionale doel­groepen op maat te bereiken. Online mar­ket­ing kan je daar wel heel goed bij helpen. Voor de oplei­d­ing hebben we learn­ings uit de com­mer­ciële sec­tor gehaald en ver­taald naar prak­tis­che tips & tricks om cul­turele organ­isaties te helpen hun doe­len te bereiken. We hebben gekeken waar de doel­groepen zich bevin­den, en hoe ze met krappe bud­get­ten en zo min mogelijk hand­jes te bereiken zijn. Door deze ken­nis uit te wis­se­len, best prac­tices te delen en samen aan de slag te gaan is er een prachtige dynamiek ontstaan in tien dagen tijd, en daar zijn we trots op.”

Tips en inzichten van de deelnemers

  1. “De reflec­tie van anderen op jouw organ­isatie is belan­grijk. Zoek de con­nec­tie met andere cul­turele instellin­gen en reflecteer op elka­ar. Neem zelf ook een stap­je terug bij het mak­en van een strate­gisch plan voor jouw instelling. Kijk kri­tisch naar je plan­ning en pro­gram­mer­ing en zorg voor goed beeld (foto en video), zodat je pub­liek weet waar ze naar toe gaat”, vertelt Moniek Simons, mar­ke­teer bij De Mus in Tilburg.
  2. “Wan­neer je als cul­turele instelling een ANBI-sta­tus hebt, kijk dan of het mogelijk is om Google Grants in te zetten. Met een gratis bud­get van $10.000 per maand, kun je advert­eren op Google. Juist ook in de taal die past bij jouw inter­na­tionale doel­groep”, tipt Maria Ver­meer, ver­ant­wo­ordelijk voor de pr en com­mu­ni­catie bij Bib­lio­theek Hel­mond- Peel, VVV Hel­mond.
  3. “Werk je met vri­jwilligers die goed zijn in social media posts mak­en? Deel je con­tentkalen­der met hen en beleg de socials bij die per­so­n­en die jou geschikt lijken. Scheelt je heel veel werk!”, vertelt Mar­i­je van den Oev­er, mar­ke­teer bij Sticht­ing The Loods H.O.F. in Roosendaal.
  4. “Zorg ervoor dat je Google Ana­lyt­ics inzet. Ik weet nu veel beter uit welke lan­den mijn bezoek­ers komen en op welke pagina’s ze daar­door kijken. Dat helpt me verder in mijn strate­gie voor Willem Twee Studio’s”, aldus Chris Ver­hei­jen, hij doet de mar­ket­ing en com­mu­ni­catie bij Willem Twee muziek en beeldende kun­st.
  5. “Maak duidelijke keuzes in het pub­liek dat je wilt bereiken. Je kunt niet ‘iedereen’ bereiken, dus kies voor een bepaalde leefti­jd­scat­e­gorie, de lan­den waaruit je denkt dat je pub­liek komt en maak daar je con­tent voor”, zegt Ditte Ooms, mar­ket­ing en com­mu­ni­catie­m­an­ag­er bij BredaPho­to.
  6. “Ken je data. Nog voor­dat je aan de slag gaat met je strate­gis­che com­mu­ni­catieplan. Weet wat er op je social media, web­site en in je email­mar­ket­ing gebeurt en daar­na begin je pas met je plan. Je hebt een begin­punt nodig van waaruit je naar een doel werkt”, vertelt Maan Leo, mar­ket­ing & com­mu­ni­catie man­ag­er bij het Design Muse­um Den Bosch.
  7. “Veel mar­ke­teers zit­ten nog op offline com­mu­ni­catie, zoals fly­ers en posters. Wij gaan vooral over op online mar­ket­ing. De inhoud van je web­site moet goed zijn. En je bereikt je inter­na­tionale doel­groep veel makke­lijk­er online. Zek­er met advert­eren, focus je gemakke­lijk op een bepaalde doel­groep en heb je een beter bereik. En je hebt sneller resul­taat”, tipt Ingrid de Laat, mar­ke­teer bij Het Zuidelijk Toneel.
  8. “Spar met andere mar­ke­teers bin­nen de cul­turele sec­tor. De meesten van ons werken in een klein team of zelfs alleen, dan is het heel fijn om ervarin­gen en ken­nis te delen. Daar was deze oplei­d­ing per­fect voor”, zegt Niek Nellen, mar­ke­teer bij Graph­ic Mat­ters.

 

Tips van Jaap

> > > Expats in Bra­bant zijn vaak moeil­ijk te bereiken via de bestaande mar­ket­ingkanalen en tar­get­ing. Schri­jf de klantreis uit voor jouw organ­isatie. Beschri­jf waar jouw inter­na­tionale doel­groep tege­naan loopt en kijk waar hun behoefte ligt. Ontwikkel dan een bij­passen aan­bod en richt daar je mar­ket­ing en com­mu­ni­catie op in. > > > Zorg dat mensen je als autoriteit zien in jouw sec­tor. Dat doe je niet door zelf te roepen dat je goed bent, maar laat anderen dat zeggen. Zo breng je jouw bij­zon­dere aan­bod nog beter onder de aan­dacht. > > > Seg­menteer in je uitin­gen, als je toeris­ten wilt bereiken. Doe dit op basis van inter­na­tionale persona’s. Zo weet je wie de mensen zijn, hoe je ze moet aanspreken en welke eigen­schap­pen ze hebben. Pas je social adver­ten­ties daarop aan en spreek de mensen aan in hun eigen taal. Zo ben je meer authen­tiek en inte­ger en min­der wer­vend en feit­elijk. Kijk eens naar de The Cul­ture Map (Erin Mey­er) voor een duidelijk mod­el over inter­na­tionale gedragspro­fi­ler­ing.

De oplei­d­ing is onderdeel van de pro­gram­mal­i­jn Inter­na­tion­alis­er­ing van Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bant en gefi­nancierd vanu­it de proef­tu­in Inter­na­tion­alis­er­ing.  Het oplei­d­ingstra­ject is opgezet en uit­gevo­erd door Afdel­ing Online .