Cultuureducatie en ‑participatie

Projectleiding

Lua­na Bergh­mans, Kun­st­loc Bra­bant

Werkgroep

Mar­leen Hui­jbregts, gemeente Bre­da
Ser­ife Cetin, Cul­tu­ur Eind­hoven
Yvonne Feen­stra, gemeente Hel­mond
Kat­ja Brooi­j­mans,
gemeente ’s‑Hertogenbosch
Fran­ka Thi­jssen, gemeente Tilburg
Inge Ver­don­schot,
Provin­cie Noord-Bra­bant

Contact

luana.berghmans@kunstlocbrabant.nl

Operationaliseringsplan

Doel­stelling van de pro­gram­mal­i­jn Cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie is dat iedereen in Bra­bant een lev­en lang toe­gang heeft tot cul­tu­ur, om zich er aan te verbinden, er van te leren en er aan deel te nemen. De komende peri­ode willen we werken aan een geza­men­lijke basis zow­el bin­nen het onder­wi­js als in de vri­je tijd. Een geza­men­lijke basis betekent dat het veel gemakke­lijk­er wordt om verbindin­gen te leggen tussen edu­catie en par­tic­i­patie, tussen stad en regio, tussen programma’s en tussen alle betrokken organ­isaties. We geloven dat samen­werken als Bra­bantStad de verbind­ing tussen cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie ver­hoogt en geza­men­lijke aan­vra­gen in het kad­er van lan­delijke regelin­gen verge­makke­lijkt en ver­sterkt. Uit­gangspunt bin­nen deze pro­gram­mal­i­jn is dat we vanu­it een mensgerichte benader­ing willen werken, we focussen ons hier­bij op de ontwik­kel­ing van cre­ativiteit en iden­titeit bij de Bra­ban­der.

Con­creet stellen we ons de vol­gende doe­len:

 1. organ­is­eren dat alle kinderen in Bra­bant via school in aan­rak­ing komen met cul­tu­ur. We willen de ver­schillen in mogelijkhe­den voor dor­pen zon­der en ste­den met voorzienin­gen verkleinen;
 2. het boven-sec­toraal uit­dra­gen van het belang van cre­ativiteit voor een breed Bra­bants cre­atief kli­maat;
 3. het ontwikke­len van nieuwe (samenwerkings)vormen voor tal­en­ton­twik­kel­ing met behulp van kun­ste­naars, daar­bij gebruik mak­end van de authen­tieke kracht van de kun­ste­naar als inspi­ra­tor;
 4. het ver­bre­den van het huidi­ge aan­bod in samen­werk­ing met de organ­isaties voor CE, het onder­wi­js en de cul­turele organ­isaties;
 5. het betrekken van par­ti­jen uit cul­tu­ur­par­tic­i­patie (zow­el tra­di­tion­eel als inno­vatief) om toe­ganke­lijkheid voor alle Bra­ban­ders te garan­deren.
Werkgroepen

Bij de vier pro­gram­mal­i­j­nen zijn ver­schil­lende werk­groepen actief. De pro­gram­malei­ders werken samen met verte­gen­wo­ordi­gers van de gemeen­ten en provin­cie aan de oper­a­tionalis­er­ing van de pro­gram­mal­i­j­nen. Dit beves­tigt, ver­sterkt en verdiept de manier van samen­werken. In het oper­a­tionalis­er­ings­plan is duidelijk ver­wo­ord met welke onder­w­er­pen en exper­i­menten de werk­groepen aan de slag gaan. De doe­len zijn glashelder. Uit­gangspun­ten hier­bij zijn dialoog en afstem­ming met mensen en par­ti­jen in het cul­turele veld én transparantie tij­dens het werkpro­ces en over de (tussen­ti­jdse) opbreng­sten.

90-dagen-werkcycli

In Bra­bantStad-ver­band vin­den veel processen op ver­schil­lende lagen en tegelijk­er­ti­jd plaats. Het delen van infor­matie en een open dialoog zijn hier­bij cru­ci­aal. Eve­nals transparantie over stand van zak­en, ini­ti­atieven, inbreng van ver­schil­lende par­ti­jen en delen van opbreng­sten gedurende het tra­ject. Om dit zo inzichtelijk en toe­ganke­lijk mogelijk te mak­en werken we met ‘90-dagen-werk­cy­cli’. Deze overzichtelijke opdel­ing is hand­ig om focus en energie te houden en biedt kansen om via een aan­tal vaste stap­pen en bijbe­horende activiteit­en tussen­ti­jdse opbreng­sten te delen. We hopen zo een beweg­ing op gang te bren­gen en het pro­ces een eigen dynamiek te geven.

Hoofdlijnen plan van aanpak

Aan de hand van de doel­stellin­gen in het regio­profiel heeft de werk­groep drie accen­ten voor de komende peri­ode gelegd.

 1. Ontwikke­len van een nieuwe geza­men­lijke basis voor beleid ten aanzien van cul­tu­ure­d­u­catie en par­tic­i­patie: cre­ative con­fi­dence.
 2. Organ­is­eren dat alle kinderen in Bra­bant via school in aan­rak­ing komen met cul­tu­ur. We willen de ver­schillen in mogelijkhe­den voor dor­pen zon­der en ste­den met voorzienin­gen verkleinen.
 3. Ver­bre­den van het huidi­ge aan­bod in samen­werk­ing met inter­me­di­aire organ­isaties, het onder­wi­js en cul­turele organ­isaties.

Relatie met andere programmalijnen

Cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie heeft nauwe aansluit­ing met de pro­gram­mal­i­j­nen Tal­en­ton­twik­kel­ing en Pub­liek­swerk­ing. Het ver­schil met Pub­liek­swerk­ing is dat de pro­gram­mal­i­jn CE/CP zich richt op de benader­ing vanu­it de (lerende en deel­ne­mende) mens, en niet op het bereik en de werk­ing van de cul­turele instelling. Bin­nen Tal­en­ton­twik­kel­ing gaan we op zoek naar de mogelijke doorstroom zodat getal­en­teerde cul­tu­ur­par­tic­i­pan­ten gemakke­lijk toe­gang vin­den tot de dooron­twik­kel­ing van hun tal­en­ten, en we werken bin­nen deze pro­gram­mal­i­jn samen op een aan­tal vlakken die we onder­zoeken, zoals de ver­bred­ing in disciplines/Urban Arts.

Hoe wordt het veld betrokken?

 • Via deel­name bin­nen de ontwikkel­groepen.
 • Betrekken bestaande plat­for­men op thema’s.
 • Aansluiten bij bestaande netwerkbijeenkomsten/ inspi­ratieda­gen.
 • Via het online plat­form Regioprofielbrabant.nl voor up-to-date com­mu­ni­catie met het veld en de (kleinere) gemeentes.

Planning negentig dagen: oktober, november, december

 • 7 okto­ber: Over­leg met drie direc­tie-pen­vo­erders. Gert­jan Endedijk van Nieuwe Veste, Loek Sijbers van Fac­to­ri­um en Chris van Kop­pen van Kun­st­loc Bra­bant wor­den bijgepraat over de stand van zak­en ron­dom de verken­ning van geza­men­lijk optrekken als Bra­bantStad bin­nen de CmK 2021–2024 aan­vraag. Een open gesprek over kansen en uitdagin­gen.
 • 22 okto­ber: Over­leg Bra­bants Plat­form Cul­tu­ure­d­u­catie. Bin­nen het Bra­bants Plat­form Cul­tu­ure­d­u­catie verken­nen de inhoudelijke uitvo­erders van de CmK-programma’s in de ste­den en provin­cie samen kansen, uitdagin­gen en zor­gen ron­dom de verken­ning om als Bra­bantStad samen op te trekken bin­nen de nieuwe CmK-aan­vraag.
 • 31 okto­ber: Bijeenkomst werk­groep Cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie.
 • 13 novem­ber: Pre­sen­tatie cul­tu­ure­d­u­catie op bestu­urlijke bijeenkomst regio­profiel.
 • 21 novem­ber: Bijeenkomst werk­groep cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie.
 • 28 novem­ber: Aansluit­ing DOKc (nog te beves­ti­gen).
 • 5 decem­ber: Over­leg Bra­bants Plat­form Cul­tu­ure­d­u­catie.