Cultuurparticipatie

Pro­jectlei­d­ing
Evelien Nele­mans, Kun­st­loc Bra­bant

Werk­groep
Jacque­line Koster­mans, gemeente Bre­da
Vir­ginie Bakker - Cul­tu­ur Eind­hoven
Ulco Mes, gemeente Tilburg
Janne van Wij­nen, gemeente ‘s‑Hertogenbosch
Ellen Kley­wegt, gemeente Hel­mond
Mar­it Oos­t­erom - Provin­cie Noord-Bra­bant
Warn­er Werk­hoven, Kun­st­loc Bra­bant
Eri­ca Gruyters, Kun­st­loc Bra­bant

Con­tact
evelien.nelemans@kunstlocbrabant.nl

In Bra­bant gebeurt veel op het gebied van cul­tu­ur­par­tic­i­patie. De provin­cie kent sterke, lan­delijk toon­aangevende en vernieuwende ini­ti­atieven. Cre­atieve pro­fes­sion­als exper­i­menteren, pakken kansen en bedenken oplossin­gen in de samen­werk­ing tussen het soci­aal domein en de cul­turele sec­tor. Veel ini­ti­atieven zijn echter lokaal en ken­nis wordt maar inci­den­teel gedeeld, waar­door de ini­ti­atieven vaak moeite hebben om het niveau van de pro­jecten-car­rousel te ont­groeien. Door samen te werken in Bra­bantStad willen wij ini­ti­atiefne­mers onder­s­te­unen met ken­nis, advies en een netwerk. Zo creëren wij een ken­nis­in­fra­struc­tu­ur dat aansluit bij Fonds voor Cul­tu­ur­par­tic­i­patie (FCP) en het Lan­delijk Ken­nisin­sti­tu­ut Cul­tu­ure­d­u­catie en Ama­teurkun­st (LKCA).

Werkplan 2021–2022

De infor­matie op deze pag­i­na wordt bin­nenko­rt geac­tu­aliseerd. De resul­tat­en die de afgelopen twee jaar zijn behaald, wor­den dan gedeeld en we informeren hoe de stu­ur­groep Bra­bantStad Cul­tu­ur uitvo­er­ing gaat geven aan het werk­plan voor 2021–2022.

Hoofdlijnen plan van aanpak

De komende jaren richt­en we ons op:

  • het verbinden van part­ners in een cul­tu­ur­par­tic­i­patie-netwerk zodat ken­nis, exper­i­menten en ini­ti­atieven wor­den gedeeld;
  • daar­bij bren­gen we lokale coal­i­ties tot stand in de driehoek over­heid, cul­turele sec­tor en soci­aal domein;
  • in 2022 organ­is­eren we een con­fer­en­tie over cul­tu­ur­par­tic­i­patie;
  • we sluiten aan bij de impact­met­ing in het kad­er van de lan­delijke mon­i­tor­ing en eval­u­atie (meer­jarige regeling cul­tu­ur­par­tic­i­patie) in samen­werk­ing met LKCA.

Relatie met andere programmalijnen

Cul­tu­ur­par­tic­i­patie heeft nauwe aansluit­ing met de pro­gram­mal­i­jn Pub­liek­swerk­ing. Het ver­schil met Pub­liek­swerk­ing is dat de pro­gram­mal­i­jn Cul­tu­ur­par­tic­i­patie zich richt op de benader­ing vanu­it de (lerende en deel­ne­mende) mens, en niet op het bereik en de werk­ing van de cul­turele instelling.

Hoe wordt het veld betrokken?

  • Betrekken bestaande plat­for­men op thema’s.
  • Aansluiten bij bestaande netwerkbijeenkomsten/ inspi­ratieda­gen.
  • Via het online plat­form Regioprofielbrabant.nl voor up-to-date com­mu­ni­catie met het veld en de (kleinere) gemeentes.
  • Cul­tu­ur­par­tic­i­patie on tour bijeenkom­sten.

Terugblik tweede 90-dagen-cyclus

Terugblik eerste 90-dagen-cyclus