Internationalisering

Projectleiding

Eric Japen­ga, Kun­st­loc Bra­bant

Werkgroep

Sask­ia Mole­ma, gemeente Bre­da
Winus Rut­ters, Cul­tu­ur Eind­hoven
Sanne Pol­man, gemeente Hel­mond
Femke van Hest,
gemeente ’s‑Hertogenbosch
Bram van den Ein­den, gemeente Tilburg
Mar­it Oos­t­erom, Provin­cie Noord-Bra­bant

Contact

eric.japenga@kunstlocbrabant.nl

In het regio­profiel wordt de ambitie uit­ge­spro­ken om in te zetten op inter­na­tion­alis­er­ing: ‘Bra­bant staat (…) een groei voor van de inter­na­tionale uitwissel­ing en duurzame inter­na­tionale samen­werk­ing, die bij­draagt aan een sterke cul­tu­ur­sec­tor.’ Deze ambitie bouwt voort op vier ontwik­kelin­gen: de inter­na­tion­alis­er­ing van de Bra­bantse cul­turele sec­tor; de unieke geografis­che posi­tie van Bra­bant ten opzichte van Vlaan­deren; demografis­che ontwik­kelin­gen in Bra­bant; en de investerin­gen van provin­cie en gemeen­ten in bei­de richtin­gen.

Werkplan 2021–2022

De infor­matie op deze pag­i­na wordt bin­nenko­rt geac­tu­aliseerd. De resul­tat­en die de afgelopen twee jaar zijn behaald, wor­den dan gedeeld en we informeren hoe de stu­ur­groep Bra­bantStad Cul­tu­ur uitvo­er­ing gaat geven aan het werk­plan voor 2021 - 2022.

Er gebeurt veel op het gebied van inter­na­tion­alis­er­ing; in geza­men­lijkheid willen we werken aan de zicht­baarheid en ver­ste­vig­ing daar­van. In Bra­bant is er con­creet behoefte aan het ver­groten van ken­nis­del­ing, meer inter­na­tionale uitwissel­ing en aan het ver­sterken van de inter­na­tionale pro­fi­ler­ing van cul­turele organ­isaties en instellin­gen en indi­vidu­ele mak­ers.

Bra­bantStad ontv­ing in 2019 en 2020 van OCW een bij­drage om verder­gaande samen­werk­ing in de regio op het gebied van inter­na­tion­alis­er­ing verder te onder­zoeken. Deze bij­drage werd door Bra­bantStad gematcht. Het onder­zoek betrof de Proef­tu­in inter­na­tion­alis­er­ing 19–20. De resul­tat­en van deze proef­tu­in vor­men de input voor samen­werk­ing op de lange(re) ter­mi­jn.

Hoofdlijnen plan van aanpak

In het oper­a­tionalis­er­ings­plan beschri­jven we de acties die nodig zijn en hoe we de proef­tu­in verder willen invullen om een pro­gram­ma inter­na­tion­alis­er­ing in 2021–2024, waar Bra­bantStad geza­men­lijk in investeert en waarin suc­cessen uit deze proef­tu­in verder ontwikkeld wor­den, vorm te geven. De pro­gram­mal­i­jn Inter­na­tion­alis­er­ing sluit aan op de plan­nen van de Proef­tu­in Inter­na­tion­alis­er­ing. We ontwikke­len door op suc­cessen uit deze proef­tu­in en spe­len met ver­schil­lende pro­jecten en activiteit­en in op de behoeften van en vra­gen uit het veld.

 1. Ontwikke­len en laag­drem­pelig mak­en van ken­nis over inter­na­tion­alis­er­ing in de cul­turele sec­tor.
 2. Bereik­baar mak­en van financier­ing voor inter­na­tion­aal werken.
 3. Ver­sterken van inter­na­tionale netwerken via res­i­den­ties en inter­na­tionale bezoekersprogramma’s.
 4. Betrekken van (al dan niet tijdelijke) inwon­ers met een inter­na­tionale achter­grond bij het cul­turele aan­bod.
 5. Aantrekken van meer Bra­bants pub­liek bij inter­na­tion­aal aan­bod in Bra­bant.

 

Oper­a­tionalis­er­ings­plan 2019, 2020

Relatie met andere programmalijnen

Inter­na­tion­alis­er­ing heeft een duidelijke relatie met de pro­gram­mal­i­jn Pub­liek­swerk­ing. Ook Cul­tu­ur­par­tic­i­patie komt aan bod in de pilots met nieuw pub­liek.

Hoe wordt het veld betrokken?

 • In ken­nis­cafés die alti­jd open­baar zijn.
 • In gesprek­stafels en indi­vidu­ele gesprekken.
 • In de werk­groep ken­nison­twik­kel­ing.
 • In alle pilots en ken­nis­del­ing daaromheen.
 • Via het Plat­form Inter­na­tion­alis­er­ing.

Resultaten tweede 90-dagen-cyclus

Resultaten eerste 90-dagen-cyclus

Mede-ontwikkelaars

 • Viktorien van Hulst
  Theaterfestival Boulevard
 • Esther van Rosmalen
  Witte Rook & AIRBrabant
 • Lidy Lathouwers
  UIT in Eindhoven
 • Josine Frankhuizen
  Gemeente Eindhoven
 • Bas Morsch
  We Are Public
 • Frank Kimenai
  Creative Europe
 • Sophie Lambo
  Het Zuidelijk Toneel
 • Frans van Dooremalen
  BrabantC
 • Maaike Verberk
  DEN Nederland
 • Heidi Vogels
  Dutch Culture
 • Joy Arpots
  BrabantC