Internationalisering

Projectleiding

Paulien Dankers, Kun­st­loc Bra­bant

Werkgroep

Sask­ia Mole­ma, gemeente Bre­da
Ser­ife Cetin, Cul­tu­ur Eind­hoven
Winus Rut­ters, Cul­tu­ur Eind­hoven
Sanne Pol­man, gemeente Hel­mond
Femke van Hest,
gemeente ’s‑Hertogenbosch
Bram van den Ein­den, gemeente Tilburg
Mar­it Oos­t­erom, Provin­cie Noord-Bra­bant

Contact

paulien.dankers@kunstlocbrabant.nl

Operationaliseringsplan

In het regio­profiel wordt de ambitie uit­ge­spro­ken om in te zetten op inter­na­tion­alis­er­ing: ‘Bra­bant staat (…) een groei voor van de inter­na­tionale uitwissel­ing en duurzame inter­na­tionale samen­werk­ing, die bij­draagt aan een sterke cul­tu­ur­sec­tor.’ Deze ambitie bouwt voort op vier ontwik­kelin­gen: de inter­na­tion­alis­er­ing van de Bra­bantse cul­turele sec­tor; de unieke geografis­che posi­tie van Bra­bant ten opzichte van Vlaan­deren; demografis­che ontwik­kelin­gen in Bra­bant; en de investerin­gen van provin­cie en gemeen­ten in bei­de richtin­gen.

Werkgroepen

Bij de vier pro­gram­mal­i­j­nen zijn ver­schil­lende werk­groepen actief. De pro­gram­malei­ders werken samen met verte­gen­wo­ordi­gers van de gemeen­ten en provin­cie aan de oper­a­tionalis­er­ing van de pro­gram­mal­i­j­nen. Dit beves­tigt, ver­sterkt en verdiept de manier van samen­werken. In het oper­a­tionalis­er­ings­plan is duidelijk ver­wo­ord met welke onder­w­er­pen en exper­i­menten de werk­groepen aan de slag gaan. De doe­len zijn glashelder. Uit­gangspun­ten hier­bij zijn dialoog en afstem­ming met mensen en par­ti­jen in het cul­turele veld én transparantie tij­dens het werkpro­ces en over de (tussen­ti­jdse) opbreng­sten.

90-dagen-werkcycli

In Bra­bantStad-ver­band vin­den veel processen op ver­schil­lende lagen en tegelijk­er­ti­jd plaats. Het delen van infor­matie en een open dialoog zijn hier­bij cru­ci­aal. Eve­nals transparantie over stand van zak­en, ini­ti­atieven, inbreng van ver­schil­lende par­ti­jen en delen van opbreng­sten gedurende het tra­ject. Om dit zo inzichtelijk en toe­ganke­lijk mogelijk te mak­en werken we met ‘90-dagen-werk­cy­cli’. Deze overzichtelijke opdel­ing is hand­ig om focus en energie te houden en biedt kansen om via een aan­tal vaste stap­pen en bijbe­horende activiteit­en tussen­ti­jdse opbreng­sten te delen. We hopen zo een beweg­ing op gang te bren­gen en het pro­ces een eigen dynamiek te geven.

Er gebeurt veel op het gebied van inter­na­tion­alis­er­ing; in geza­men­lijkheid willen we werken aan de zicht­baarheid en ver­ste­vig­ing daar­van. In Bra­bant is er con­creet behoefte aan het ver­groten van ken­nis­del­ing, meer inter­na­tionale uitwissel­ing en aan het ver­sterken van de inter­na­tionale pro­fi­ler­ing van cul­turele organ­isaties en instellin­gen en indi­vidu­ele mak­ers.

Bra­bantStad heeft van OCW een bij­drage ont­van­gen om verder­gaande samen­werk­ing in de regio op het gebied van inter­na­tion­alis­er­ing verder te onder­zoeken. Deze bij­drage is door Bra­bantStad gematcht. We noe­men dit onder­zoek de ‘proef­tu­in inter­na­tion­alis­er­ing’. De resul­tat­en van de proef­tu­in vor­men de input voor samen­werk­ing op de lange(re) ter­mi­jn.

Heb je plan­nen of ideeën voor de invulling van de proef­tu­in? Klik dan hier om meer te lezen over hoe de werk­groep Inter­na­tion­alis­er­ing in opdracht van de Task­force Bra­bantStad te werk gaat.

Hoofdlijnen plan van aanpak

In het oper­a­tionalis­er­ings­plan beschri­jven we de acties die nodig zijn en hoe we de proef­tu­in verder willen invullen om een pro­gram­ma inter­na­tion­alis­er­ing in 2021–2024, waar Bra­bantStad geza­men­lijk in investeert en waarin suc­cessen uit deze proef­tu­in verder ontwikkeld wor­den, vorm te geven. De pro­gram­mal­i­jn Inter­na­tion­alis­er­ing sluit aan op de plan­nen van de Proef­tu­in Inter­na­tion­alis­er­ing. We ontwikke­len door op suc­cessen uit deze proef­tu­in en spe­len met ver­schil­lende pro­jecten en activiteit­en in op de behoeften van en vra­gen uit het veld.

 1. Ontwikke­len en laag­drem­pelig mak­en van ken­nis over inter­na­tion­alis­er­ing in de cul­turele sec­tor.
 2. Bereik­baar mak­en van financier­ing voor inter­na­tion­aal werken.
 3. Ver­sterken van inter­na­tionale netwerken via res­i­den­ties en inter­na­tionale bezoekersprogramma’s.
 4. Betrekken van (al dan niet tijdelijke) inwon­ers met een inter­na­tionale achter­grond bij het cul­turele aan­bod.
 5. Aantrekken van meer Bra­bants pub­liek bij inter­na­tion­aal aan­bod in Bra­bant.

Relatie met andere programmalijnen

Inter­na­tion­alis­er­ing heeft een duidelijke relatie met de pro­gram­mal­i­j­nen Tal­en­ton­twik­kel­ing en Pub­liek­swerk­ing. Ook Cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie komt aan bod in de pilots met nieuw pub­liek.

Hoe wordt het veld betrokken?

 • In ken­nis­cafés die alti­jd open­baar zijn.
 • In gesprek­stafels en indi­vidu­ele gesprekken.
 • In de werk­groep ken­nison­twik­kel­ing.
 • In alle pilots en ken­nis­del­ing daaromheen.
 • Via het Plat­form Inter­na­tion­alis­er­ing.

Resultaten tweede 90-dagen-cyclus

Resultaten eerste 90-dagen-cyclus

Mede-ontwikkelaars

 • Viktorien van Hulst
  Theaterfestival Boulevard
 • Esther van Rosmalen
  Witte Rook & AIRBrabant
 • Lidy Lathouwers
  UIT in Eindhoven
 • Josine Frankhuizen
  Gemeente Eindhoven
 • Bas Morsch
  We Are Public
 • Frank Kimenai
  Creative Europe
 • Sophie Lambo
  Het Zuidelijk Toneel
 • Frans van Dooremalen
  BrabantC
 • Maaike Verberk
  DEN Nederland
 • Heidi Vogels
  Dutch Culture
 • Joy Arpots
  BrabantC