Publiekswerking

Projectleiding

Teun van Irsel, Kun­st­loc Bra­bant

Werkgroep

Marc Eysink Smeets, Kun­st van Bra­bant
Vivian van Gaal, Popodi­um 013
Jan­neke Defesche, Fes­ti­val Cement
Coen Bais, The­ater de Lievekamp
Mark Megens, gemeente Oss
Anneke van der Lin­den, the­ater de Nieuwe Vorst

Con­tact
Teun.vanirsel@kunstlocbrabant.nl

 

Operationaliseringsplan

Bij de verdere ontwik­kel­ing van het Bra­bantse cul­turele ecosys­teem streven we naar een inclusief aan­bod. Daarmee bedoe­len we cul­tureel aan­bod voor iedere Bra­ban­der. Daar waar in dit kad­er nieuw aan­bod wordt gecreëerd, gaat dit op basis van een gelijk­waardi­ge dialoog tussen pub­liek, pro­gram­meur en mak­er.  Pub­liek­swerk­ing is een goede manier om hier­aan te werken.

Werkgroepen

Bij de vier pro­gram­mal­i­j­nen zijn ver­schil­lende werk­groepen actief. In het geval van deze pro­gram­mal­i­jn bestaat de werk­groep uit mensen uit het cul­turele veld die ervar­ing hebben met pub­liek­swerk­ing. Samen werken ze aan ken­nis­del­ing en het ontwikke­len van een instru­ment om effec­tiviteit te kun­nen meten. Uit­gangspun­ten hier­bij zijn dialoog en afstem­ming met mensen en par­ti­jen in het cul­turele veld én transparantie tij­dens het werkpro­ces en over de (tussen­ti­jdse) opbreng­sten.

90-dagen-werkcycli

In Bra­bantStad-ver­band vin­den veel processen op ver­schil­lende lagen en tegelijk­er­ti­jd plaats. Het delen van infor­matie en een open dialoog zijn hier­bij cru­ci­aal. Eve­nals transparantie over stand van zak­en, ini­ti­atieven, inbreng van ver­schil­lende par­ti­jen en delen van opbreng­sten gedurende het tra­ject. Om dit zo inzichtelijk en toe­ganke­lijk mogelijk te mak­en werken we met ‘90-dagen-werk­cy­cli’. Deze overzichtelijke opdel­ing is hand­ig om focus en energie te houden en biedt kansen om via een aan­tal vaste stap­pen en bijbe­horende activiteit­en tussen­ti­jdse opbreng­sten te delen. We hopen zo een beweg­ing op gang te bren­gen en het pro­ces een eigen dynamiek te geven.

“Pub­liek­swerk­ing is de schakel tussen een cul­turele instelling, indi­viduen en netwerken in de omgev­ing waarin die instelling opereert met als doel het op gang bren­gen van een inhoudelijke dialoog over kun­st, de maatschap­pij en het indi­vidu en moet door een hele organ­isatie gedra­gen wor­den.” - Defesche, J., 2016 Pub­liek­swerk­ing, op weg naar een bred­er cul­tu­urbereik? Afs­tudeer­scrip­tie, Ams­ter­damse Hogeschool voor de Kun­sten

Bin­nen de pro­gram­mal­i­jn Pub­liek­swerk­ing richt­en we ons op de kansen die pub­liek­swerk­ing biedt om pub­liek te binden aan instellin­gen en organ­isaties. Het gaat om het ver­hogen van de kwaliteit van con­tact met bestaande bezoek­ers en het binden van nieuwe doel­groepen. Om de resul­tat­en hier­van inzichtelijk te mak­en, wordt ook gew­erkt aan instru­menten die instellin­gen en over­he­den in staat stellen inzicht te kri­j­gen in het pub­lieks­bereik.

Voor deze pro­gram­mal­i­jn hebben we de vol­gende basis­principes bedacht:

 • werk met haal­bare doe­len en probeer grote com­plexe plan­nen te mij­den;
 • werk samen met part­ners in het veld;
 • liev­er meer kleine pilots dan een groot project;
 • sluit aan bij de hands-on men­tal­iteit van de organ­isaties in het veld.

Hoofdlijnen plan van aanpak

Bin­nen deze pro­gram­mal­i­jn werken we aan het intro­duc­eren van het begrip pub­liek­swerk­ing bij Bra­bantse cul­turele organ­isaties en over­he­den door pilots en exper­i­menten en aan het verza­me­len van gegevens om goed gefun­deerd beleid te kun­nen for­muleren voor de nieuwe peri­ode.

 1. Aan­bieden van pilots en exper­i­menten waar­bij pub­liek­swerk­ing cen­traal staat, door bestaande goede plan­nen te pro­moten en onder­s­te­unen met inhoudelijke ken­nis en fond­sen­werv­ing.
 2. Het ontwikke­len van instru­menten die inzicht geven in het pub­lieks­bereik van indi­vidu­ele instellin­gen en de sec­tor als geheel.
 3. Stim­uleren dat de grote(re) instellin­gen en fes­ti­vals van Bra­bant con­tin­ue pub­liek­son­der­zoek gaan doen.

Boven­staande moet ertoe lei­den dat we meer inzicht kri­j­gen in de pub­lieksstromen, voor welke groepen er meer en min­der aan­bod is, zodat we hier in de peri­ode 2021–2024 gericht beleid kun­nen for­muleren.

Mid­dels een beter inzicht in pub­liek­swerk­ing werken we aan een kwal­i­tatieve ver­be­ter­ing van de relatie tussen pub­liek en instelling.

LEESTIPS

Mest pub­liceerde een inter­es­sant artikel over pub­liek­swerk­ing: Zoek­tocht naar inclu­siviteit en diver­siteit bij Park­the­ater Eind­hoven

LKCA pub­liceerde in Cul­tureel Kap­i­taal een artikel van Clyde Men­zo en Melle Daa­men, waarin ze naast een scherpe analyse van het diver­siteit-prob­leem ook een goede voorzet doen richt­ing een oploss­ing: Stop met het opdrin­gen van witte cul­tu­ur

Relatie met andere programmalijnen

Pub­liek­swerk­ing heeft een link met de pro­gram­mal­i­jn Cul­tu­ure­d­u­catie en
‑par­tic­i­patie. Dat betekent dat afstem­ming en kruis­bes­tu­iv­ing nodig is op inhoudelijk niveau. Een belan­grijk ver­band is er ook met de Meer­jaren­regelin­gen pro­fes­sionele kun­sten. Om een goed beeld te kri­j­gen van pub­lieks­bereik, is het meer dan wenselijk pub­liek­son­der­zoek op te nemen als voor­waarde voor het kri­j­gen van sub­si­die.

Hoe wordt het veld betrokken?

We betrekken het veld door verte­gen­wo­ordi­gers van het veld te vra­gen zit­ting te nemen in de werk­groep. Ook gaan we op zoek naar goede voor­beelden van pub­liek­swerk­ing in Bra­bant. Deze goede voor­beelden kri­j­gen een promi­nente plaats in de bijeenkom­sten die we in het kad­er van deze pro­gram­mal­i­jn organ­is­eren.

Resultaten tweede 90-dagen-cyclus

Resultaten eerste 90-dagen-cyclus

 

Mede-ontwikkelaars

 • Coen Bais
  Theater De Lievekamp
 • Maurice Dujardin
  Theater De Nieuwe Vorst