Publiekswerking

Projectleiding

Max van Alphen, Kun­st­loc Bra­bant

Werkgroep

Sanne Reiniers, Cul­tu­ur Eind­hoven
Ad van Niek­erk,
gemeente ’s‑Hertogenbosch
Mar­tin van Ginkel, gemeente Tilburg

Con­tact
Max.vanalphen@kunstlocbrabant.nl

 

Operationaliseringsplan

Bij de verdere ontwik­kel­ing van het Bra­bantse cul­turele ecosys­teem streven we naar inclu­siviteit: iedere Bra­ban­der moet zich cul­tureel kun­nen en dur­ven te ontwikke­len. Pub­liek­swerk­ing is een goede manier om hier­aan te werken. Met pub­liek­swerk­ing bedoe­len we ‘elke vorm van een verdiepend, inhoudelijk gesprek tussen kun­ste­naar en pub­liek’. Voor inclusief cul­tu­urbeleid kan je pub­liek­swerk­ing niet los zien van pub­liek­swerv­ing. Op deze manier werken we samen met instellin­gen, gemeen­ten en provin­cie aan het betrekken van meer en ander pub­liek.

Werkgroepen

Bij de vier pro­gram­mal­i­j­nen zijn ver­schil­lende werk­groepen actief. De pro­gram­malei­ders werken samen met verte­gen­wo­ordi­gers van de gemeen­ten en provin­cie aan de oper­a­tionalis­er­ing van de pro­gram­mal­i­j­nen. Dit beves­tigt, ver­sterkt en verdiept de manier van samen­werken. In het oper­a­tionalis­er­ings­plan is duidelijk ver­wo­ord met welke onder­w­er­pen en exper­i­menten de werk­groepen aan de slag gaan. De doe­len zijn glashelder. Uit­gangspun­ten hier­bij zijn dialoog en afstem­ming met mensen en par­ti­jen in het cul­turele veld én transparantie tij­dens het werkpro­ces en over de (tussen­ti­jdse) opbreng­sten.

90-dagen-werkcycli

In Bra­bantStad-ver­band vin­den veel processen op ver­schil­lende lagen en tegelijk­er­ti­jd plaats. Het delen van infor­matie en een open dialoog zijn hier­bij cru­ci­aal. Eve­nals transparantie over stand van zak­en, ini­ti­atieven, inbreng van ver­schil­lende par­ti­jen en delen van opbreng­sten gedurende het tra­ject. Om dit zo inzichtelijk en toe­ganke­lijk mogelijk te mak­en werken we met ‘90-dagen-werk­cy­cli’. Deze overzichtelijke opdel­ing is hand­ig om focus en energie te houden en biedt kansen om via een aan­tal vaste stap­pen en bijbe­horende activiteit­en tussen­ti­jdse opbreng­sten te delen. We hopen zo een beweg­ing op gang te bren­gen en het pro­ces een eigen dynamiek te geven.

Bin­nen de pro­gram­mal­i­jn Pub­liek­swerk­ing richt­en we ons op de kansen die pub­liek­swerk­ing biedt om pub­liek te binden aan instellin­gen en organ­isaties, op meer en nieuw pub­liek voor bestaand aan­bod, meer pub­liek van buiten Bra­bant en inzicht kri­j­gen in de huidi­ge pub­lieksstromen om vanu­it daar con­clusies te kun­nen trekken over eventuele aan­passin­gen in beleid.

Voor deze pro­gram­mal­i­jn hebben we de vol­gende basis­principes bedacht:

 • werk met haal­bare doe­len en probeer grote com­plexe plan­nen te mij­den;
 • werk samen met part­ners in het veld, bijvoor­beeld de Kun­st van Bra­bant, bib­lio­theken en the­aters;
 • liev­er meer kleine pilots dan een groot project;
 • sluit aan bij de hands-on men­tal­iteit van de organ­isaties in het veld.

Hoofdlijnen plan van aanpak

Bin­nen deze pro­gram­mal­i­jn werken we aan het intro­duc­eren van het begrip pub­liek­swerk­ing bij Bra­bantse cul­turele organ­isaties en over­he­den door pilots en exper­i­menten en aan het verza­me­len van gegevens om goed gefun­deerd beleid te kun­nen for­muleren voor de nieuwe peri­ode.

 1. Aan­bieden van pilots en exper­i­menten waar­bij pub­liek­swerk­ing cen­traal staat, door bestaande goede plan­nen te pro­moten en onder­s­te­unen met inhoudelijke ken­nis en fond­sen­werv­ing.
 2. Exper­i­menteren met een project gericht op het aantrekken van pub­liek van buiten Bra­bant.
 3. Stim­uleren dat de grote(re) instellin­gen en fes­ti­vals van Bra­bant con­tinu pub­liek­son­der­zoek gaan doen. Van de gecom­bi­neerde gegevens willen we een analyse mak­en van het Bra­bants pub­lieks­bereik.

Boven­staande moet ertoe lei­den dat we meer inzicht kri­j­gen in de pub­lieksstromen, voor welke groepen er meer en min­der aan­bod is, zodat we hier in de peri­ode 2021–2024 gericht beleid kun­nen for­muleren. Mid­dels een beter inzicht in pub­liek­swerk­ing werken we aan een kwal­i­tatieve ver­be­ter­ing van de relatie tussen pub­liek en instelling.

LEESTIP

Mest pub­liceerde een inter­es­sant artikel over pub­liek­swerk­ing: Zoek­tocht naar inclu­siviteit en diver­siteit bij Park­the­ater Eind­hoven

Relatie met andere programmalijnen

Pub­liek­swerk­ing heeft een link met de pro­gram­mal­i­jn Cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie. Dat betekent dat afstem­ming en kruis­bes­tu­iv­ing nodig is op inhoudelijk niveau. Er is ook een link met de pro­gram­mal­i­jn Inter­na­tion­alis­er­ing. Door de lig­ging van Bra­bant is het trekken van pub­liek buiten Bra­bant al snel een inter­na­tion­aal vraagstuk. Een belan­grijk ver­band is er ook met de Meer­jaren­sub­si­dies. Om een goed beeld te kri­j­gen van pub­lieks­bereik, is het meer dan wenselijk pub­liek­son­der­zoek op te nemen als voor­waarde voor het kri­j­gen van sub­si­die.

Hoe wordt het veld betrokken?

We betrekken het veld door op zoek te gaan naar goede voor­beelden van pub­liek­swerk­ing in Bra­bant. Deze goede voor­beelden kri­j­gen een promi­nente plaats in de bijeenkom­sten die we in het kad­er van deze pro­gram­mal­i­jn organ­is­eren. Tevens zijn ze klankbord en wor­den ze uitgen­odigd om mee te denken bij het (door)ontwikkelen van deze pro­gram­mal­i­jn.

Planning negentig dagen: oktober, november, december

 • Van okto­ber tot en met decem­ber wordt het onder­zoek ‘De cul­turele smaak van de Bra­ban­der’ door het PON geac­tu­aliseerd.
 • Pre­sen­tatie over pub­liek­swerk­ing op een bijeenkomst over de meer­jaren­regeling (novem­ber).
 • 14 novem­ber: bijeenkomst pub­liek­swerk­ing i.s.m. de Brakke Grond en Cul­tu­ur­mar­ket­ing.
 • 28 novem­ber: sessie pub­liek­swerk­ing tij­dens de werk­con­fer­en­tie ama­teurkun­st.
 • Nog in ontwik­kel­ing: afs­luit­ing van het fes­ti­val­pro­ject en opstart van het Bra­bants con­tinu pub­liek­son­der­zoek; bijeenkomst over het bereiken van pub­liek (Raak of Ver­maak? - Johan Ide­ma).

Mede-ontwikkelaars

 • Coen Bais
  Theater De Lievekamp
 • Maurice Dujardin
  Theater De Nieuwe Vorst