Talentontwikkeling

Projectleiding

Iduna van de Ven, Kun­st­loc Bra­bant

Werkgroep

Petra van der Elst, gemeente Bre­da
Sanne Pol­man, gemeente Hel­mond
Mar­i­jn van Moer­beek,
gemeente ’s‑Hertogenbosch
Bram van den Ein­den, gemeente Tilburg
Her­man van Kessel , Provin­cie Noord-Bra­bant

 

Contact

Iduna.vandeven@kunstlocbrabant.nl

Operationaliseringsplan

De mak­er staat cen­traal in het regio­profiel, spec­i­fieke aan­dacht voor tal­en­ton­twik­kel­ing is dan ook evi­dent. Doel­stelling van de pro­gram­mal­i­jn Tal­en­ton­twik­kel­ing is de inno­vatiekracht van de regio te ver­sterken door mak­ers de mogelijkheid te bieden zich op artistiek en zake­lijk vlak door te ontwikke­len. We richt­en ons hier­bij op onder meer:

 • ver­sterken van het cul­turele ecosys­teem en de door­groeimo­gelijkhe­den van tal­en­ten;
 • tal­en­ton­twik­kel­ing dicht op de markt/het pub­liek;
 • zake­lijke tal­en­ten;
 • tal­en­ten die buiten kun­sto­plei­din­gen om toe­tre­den tot het veld, zoals bin­nen de urban scene, pop­muziek en dig­i­tale kun­st;
 • bevorderen van inter­na­tionale uitwissel­ing.

De pro­gram­mal­i­jn Tal­en­ton­twik­kel­ing in het regio­profiel heeft een strate­gisch en belei­ds­matig doel, namelijk Tal­en­tHub Bra­bant 2021–2024 op de (inter)nationale kaart zetten en aansluit­ing kri­j­gen bij Rijksmid­de­len. Dit door een inte­graal breed gedra­gen tal­en­ton­twik­kel­ings­beleid, een duidelijke rolverdel­ing tussen de over­he­den, ver­du­urza­m­ing en ver­bred­ing van het pro­gram­ma en meer zicht­baarheid.

Werkgroepen

Bij de vier pro­gram­mal­i­j­nen zijn ver­schil­lende werk­groepen actief. De pro­gram­malei­ders werken samen met verte­gen­wo­ordi­gers van de gemeen­ten en provin­cie aan de oper­a­tionalis­er­ing van de pro­gram­mal­i­j­nen. Dit beves­tigt, ver­sterkt en verdiept de manier van samen­werken. In het oper­a­tionalis­er­ings­plan is duidelijk ver­wo­ord met welke onder­w­er­pen en exper­i­menten de werk­groepen aan de slag gaan. De doe­len zijn glashelder. Uit­gangspun­ten hier­bij zijn dialoog en afstem­ming met mensen en par­ti­jen in het cul­turele veld én transparantie tij­dens het werkpro­ces en over de (tussen­ti­jdse) opbreng­sten.

90-dagen-werkcycli

In Bra­bantStad-ver­band vin­den veel processen op ver­schil­lende lagen en tegelijk­er­ti­jd plaats. Het delen van infor­matie en een open dialoog zijn hier­bij cru­ci­aal. Eve­nals transparantie over stand van zak­en, ini­ti­atieven, inbreng van ver­schil­lende par­ti­jen en delen van opbreng­sten gedurende het tra­ject. Om dit zo inzichtelijk en toe­ganke­lijk mogelijk te mak­en werken we met ‘90-dagen-werk­cy­cli’. Deze overzichtelijke opdel­ing is hand­ig om focus en energie te houden en biedt kansen om via een aan­tal vaste stap­pen en bijbe­horende activiteit­en tussen­ti­jdse opbreng­sten te delen. We hopen zo een beweg­ing op gang te bren­gen en het pro­ces een eigen dynamiek te geven.

TalentHub Brabant

Het mul­ti­dis­ci­plinaire Tal­en­tHub Bra­bant-pro­gram­ma is de basis van deze pro­gram­mal­i­jn. Er zijn zes ver­schil­lende tal­en­thubs:

Hoofdlijnen plan van aanpak

Om Bra­bant in 2021- 2024 op de (inter)nationale kaart te zetten als tal­en­ton­twik­kel­ingsre­gio en aansluit­ing te kri­j­gen bij de rijksmid­de­len, focussen we op dooron­twik­kel­ing en ver­du­urza­m­ing van het Tal­en­tHub Bra­bant-pro­gram­ma. Dit doen we op vijf manieren.

 1. Organ­is­eren en faciliteren van onder­linge ken­nis­del­ing en samen­werk­ing.
 2. Onder­zoek naar een nieuwe regeling Tal­en­thub Bra­bant.
 3. Ver­sterken van de instroom: ves­tig­ingskli­maat en werk- en broed­plaat­sen.
 4. Ver­bre­den van de instroom: urban en zake­lijk tal­en­ten.
 5. Ver­streken en ver­du­urza­m­ing van de uit­stroom; inter­na­tion­alis­er­ing.

Relatie met andere programmalijnen

Tal­en­ton­twik­kel­ing heeft nauwe aansluit­ing met de pro­gram­mal­i­jn Inter­na­tion­alis­er­ing. Ook is er aansluit­ing met de pro­gram­mal­i­jn Cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie als het gaat om de verken­ning van de ver­bred­ing van de dis­ci­plines.

Hoe wordt het veld betrokken?

Bij de tot­stand­kom­ing van de werk­wi­jze en de Tal­en­tHub Bra­bant is het veld nauw betrokken geweest via ver­schil­lende werk­groepen met rel­e­vante stake­hold­ers uit het veld en een werk­con­fer­en­tie waar stake­hold­ers uit het hele land aan­wezig waren. We betrekken het veld bij de pro­gram­mal­i­jn Tal­en­ton­twik­kel­ing door aan te sluiten bij bestaande programma’s, struc­turen en netwerken. Denk daar­bij aan het inter­dis­ci­plinair over­leg tussen de tal­en­thubs, AIR Plat­form Bra­bant, Lan­delijk Netwerk Werk­plaat­sen, stake­hold­ers urban scene, enzovoort. Ook organ­is­eren we gesprek­stafels met stake­hold­ers.

Resultaten tweede 90-dagen-cyclus

Resultaten eerste 90-dagen-cyclus

Mede-ontwikkelaars

 • Paulien Mandos
  Talenthub film/av Next
 • Anneroos Goosen
  Talenthub letteren WOLK
 • Jos Hardeman
  Talenthub design Design to Market
 • Frank Kimenai
  Talenthub muziek Music Hub Brabant
 • Petra Cardinaal
  Talenthub beeldende kunst Jump
 • Andrea van Wingerden
  Talenthub podiumkunsten PLAN
 • Herman van Kessel
  Provincie Noord-Brabant