Aanmelden plannen en ideeën proeftuin internationalisering

De proeftuin Internationalisering –
aanmelden van plannen en projecten

 

Bra­bantStad heeft Kun­st­loc Bra­bant gevraagd voor de proef­tu­in inter­na­tion­alis­er­ing op zoek te gaan naar plan­nen en pro­jecten die kun­nen bij­dra­gen aan een ste­vigere inter­na­tionale posi­tie op het gebied van kun­st en cul­tu­ur in Bra­bant, waar­van de resul­tat­en ook input lev­eren voor verder­gaande samen­werk­ing op het gebied van inter­na­tion­alis­er­ing. Over deze pro­gram­mal­i­jn en de proef­tu­in is hier meer te lezen.

Vanaf 22 okto­ber wor­den pro­jecten verza­meld. We Bra­bantStad stelt kleine bedra­gen beschik­baar die kun­nen helpen deze plan­nen en pro­jecten te realis­eren. Bra­bantStad is nadrukke­lijk op zoek naar pro­jecten die al in de steigers staan en ideeën die al op de plank liggen, maar nog niet gere­aliseerd kon­den wor­den. Bra­bantStad is op zoek naar pro­jecten uit Hel­mond, Eind­hoven, ’s‑Hertogenbosch, Bre­da en Tilburg, én uit de rest van de provin­cie.

We gaan met deze proef­tu­in samen het exper­i­ment aan. Hieron­der staat alle infor­matie maar je kunt ook het doc­u­ment ‘Proef­tu­in Inter­na­tion­alis­er­ing’ down­load­en.

Aandachtsgebieden

 1. Financier­ing – werk­be­zoek, reis­beurzen, seed fund­ing
  • Werk­be­zoek: wil je een tijd in het buiten­land werken of op werk­be­zoek bij een col­le­ga-instelling in het buiten­land om je eigen beroep­sprak­tijk of die van je instelling duurza­am te ver­sterken, dan kun je een bij­drage ont­van­gen. (Max­i­maal €2000)
  • Reis­beurzen: ben je op zoek naar part­ners voor een Europese aan­vraag, een copro­duc­tie of ander­szins, dan kun je voor een reis die je hier­voor moet mak­en een bij­drage ont­van­gen. (Max­i­maal €2000)
  • Seed fund­ing: ben je een Europese aan­vraag aan het voor­berei­den, maar zoek je deskundigheid (bij het doen van de aan­vraag, op het gebied van pen­vo­erder­schap of financier­ing) of wil je een medew­erk­er hier­voor vrij mak­en, dan kun je een bij­drage ont­van­gen. (Max­i­maal €15.000)
 1. Inter­na­tionale bezoekersprogramma’s

Even­e­menten zoals fes­ti­vals, maar ook samen­werk­ingsver­ban­den zijn gebaat bij inter­na­tion­aal pro­fes­sioneel bezoek. Jour­nal­is­ten, influ­encers, mogelijke part­ners. Gebrek aan financier­ing speelt hier­bij vaak een rol. Fes­ti­vals kun­nen een bij­drage ont­van­gen waarmee een (deel van het) inter­na­tion­aal bezoek­er­spro­gram­ma gefi­nancierd kan wor­den. Belan­grijk is daar­bij hoe Bra­bantse mak­ers (uit de Tal­en­tHubs of daar­buiten) aan deze inter­na­tionale bezoek­ers gekop­peld wor­den. (Max­i­maal €5000)

 1. Res­i­den­ties

Bra­bantse res­i­den­tiepro­jecten die gericht zijn op het ver­ste­vi­gen, ver­bre­den en zicht­baar mak­en van inter­na­tionale netwerken, waar­bij inter­na­tionale mak­ers een peri­ode in Bra­bant door­bren­gen en zich ver­houden tot de omgev­ing waar ze deze res­i­den­tie uitvo­eren, kun­nen een bij­drage ont­van­gen. (Max­i­maal €8.000)

 1. Netwerken

Pro­jecten die gericht zijn op het ver­ste­vi­gen en zicht­baar mak­en van inter­na­tionale netwerken (formeel en informeel) kun­nen een bij­drage ont­van­gen. (Max­i­maal €5000)

 1. Pub­liek­spi­lots met inter­na­tion­als (expats, inter­na­tionale stu­den­ten, nieuwkomers)

Plan­nen die gericht zijn op het betrekken van inter­na­tion­als (expats, inter­na­tionale stu­den­ten, oude en nieuwe nieuwkomers) bij kun­st en cul­tu­ur in Bra­bant kun­nen reke­nen op een bij­drage. (Max­i­maal €10.000)

 1. Inter­na­tion­aal aan­bod voor alle Bra­ban­ders

Plan­nen die gericht zijn op het bereiken van alle Bra­ban­ders met bij­zon­der inter­na­tion­aal cul­tureel aan­bod, kun­nen reke­nen op een bij­drage. Van belang is dat in het plan wordt opgenomen hóe en welke nieuwe Bra­bantse doel­groepen voor bij­zon­der cul­tureel aan­bod gevon­den wor­den. (Max­i­maal €10.000)

 1. Open oproep oplei­d­ing online mar­ket­ing

Onder 5. en 6. valt een spec­i­fieke oproep voor mar­ke­teers van Bra­bantse cul­turele organ­isaties om zich aan te melden voor de oplei­d­ing Online Mar­ket­ing voor de cul­turele sec­tor van Afdel­ing Cul­tu­ur, met als spec­i­fieke opdracht het bereiken van inter­na­tion­als en het inter­na­tion­aal aan­bod zicht­baar te mak­en voor alle Bra­ban­ders. Zie hier voor deze oplei­d­ing: https://www.afdelingcultuur.nl/online-marketing-opleiding-proeftuin/ De kosten voor deze oplei­d­ing zijn voor reken­ing van Bra­bantStad (€2950 per per­soon), de tijdsin­vester­ing voor de organ­isatie waar deel­ne­mers werken. Er zijn 10–12 plekken beschik­baar. Ook hier kijken we naar sprei­d­ing van locatie en dis­ci­plines. De oplei­d­ing vin­dt plaats in de eerste helft van 2020.

Spelregels

 • Cul­turele organ­isaties en indi­vidu­ele mak­ers kun­nen hun plan­nen op het gebied van inter­na­tion­alis­er­ing uiter­lijk woens­dag 27 novem­ber 2019 mailen naar proeftuin@regioprofielbrabant.nl.
 • Plan­nen zijn voorzien van een korte moti­vatie, waarin in elk geval wordt inge­gaan op waarom dit project bij­draagt aan de inter­na­tionale posi­tie van Bra­bant (max­i­maal 2 A4), een tijd­pad en een begrot­ing (incl. btw), waar­bij duidelijk is welk bedrag aan Bra­bantStad wordt gevraagd. Ook moet aangegeven wor­den bin­nen welk aan­dachts­ge­bied (zie boven) deze aan­vraag wordt inge­di­end.
 • In de peri­ode tot en met 27 novem­ber mag elke mak­er en/of instelling voor één spoor een plan of project aan­melden. Instellin­gen kun­nen wel ook een aan­meld­ing voor de oplei­d­ing doen.
 • Van indi­vidu­ele mak­ers verwacht­en we dat ze ook hun cv meesturen met hun aan­meld­ing.
 • Voor alle pro­jecten geldt dat zo real­is­tisch mogelijk beg­root moet wor­den en dat niet alti­jd de max­i­male bij­drage aangevraagd hoeft te wor­den.
 • Plan­nen kun­nen voor 100% gefi­nancierd wor­den; een financier­ingsmix maakt ze sterk­er.
 • Wil je als mar­ke­teer of com­mu­ni­catiemedew­erk­er van een cul­turele instelling in Bra­bant voor de oplei­d­ing in aan­merk­ing komen, schri­jf dan een korte moti­vatie, met daar­bij opgenomen een moti­vatie van de organ­isatie waar je werkt. Je kunt je voor deze oplei­d­ing aan­melden via de web­site van Afdel­ing Cul­tu­ur: https://www.afdelingcultuur.nl/online-marketing-opleiding-proeftuin/. De aan­meldin­gen wor­den ont­van­gen door de werk­groep Inter­na­tion­alis­er­ing. Afdel­ing Cul­tu­ur leest mee met de aan­meldin­gen.
 • De werk­groep inter­na­tion­alis­er­ing (link pag­i­na inter­na­tion­alis­er­ing) kijkt naar deze plan­nen. Drie lan­delijk deskundi­gen op het gebied van inter­na­tion­alis­er­ing lezen mee met deze plan­nen.
 • Op basis van ten eerste de aansluit­ing van de plan­nen bij het voor­naam­ste doel van de proef­tu­in (bij­dra­gen aan een ste­vigere inter­na­tionale posi­tie op het gebied van kun­st en cul­tu­ur in Bra­bant) en ten tweede sprei­d­ing van locaties en dis­ci­plines besluiten de werk­groep en meelez­ers bij­dra­gen al dan niet te ver­lenen.
 • We nodi­gen de mak­ers en instellin­gen die een plan indi­enen, maar geen bij­drage ont­van­gen uit om met ons in gesprek te gaan.
 • De proef­tu­in inter­na­tion­alis­er­ing is volledig transparant. Alle aan­meldin­gen zullen – samengevat – open­baar wor­den gemaakt.

Kennisdeling

Alle par­ti­jen die een bij­drage ont­van­gen zijn ver­plicht hun ken­nis te delen en om ervarin­gen en resul­tat­en uit te wis­se­len. We verwacht­en dat we organ­isaties en instellin­gen uitn­odi­gen om bin­nen het spoor waarin ze deze bij­drage ontvin­gen van gedacht­en te wis­se­len en samen tot aan­bevelin­gen voor inter­na­tion­alis­er­ing te komen. Deze infor­matie wordt verza­meld als input voor het advies over verder­gaande samen­werk­ing tussen de over­he­den op het gebied van inter­na­tion­alis­er­ing.

Communicatie

De werk­groep inter­na­tion­alis­er­ing houdt de cul­turele sec­tor op de hoogte van de voort­gang van de proeftuin(middelen) via www.regioprofielbrabant.nl. Zie voor leden van de werk­groep de pag­i­na pro­gram­mal­i­jn inter­na­tion­alis­er­ing: https://regioprofielbrabant.nl/programmalijn/programmalijn-internationalisering/

Feedback, vragen en spreekuur

De leden van de werk­groep inter­na­tion­alis­er­ing zijn alti­jd bereik­baar voor tussen­ti­jdse feed­back en vra­gen. Weet je niet bij wie je moet zijn, dan kun je het algemene e‑mailadres proeftuin@regioprofielbrabant.nl gebruiken.

De werk­groep inter­na­tion­alis­er­ing houdt in novem­ber enkele spreekuren op ver­schil­lende locaties in Bra­bant.

 • Maandag 11 novem­ber – 14.30–16.00 | Tilburg/LocHal
 • Dins­dag 12 novem­ber – 14.30–16.00 | Eindhoven/Designhuis
 • Woens­dag 13 novem­ber – 10.30–12.00 | ’s‑Hertogenbosch/stadskantoor
 • Woens­dag 13 novem­ber – 14.30–16.00 | Breda/stadskantoor

Tussenevaluatie

De proef­tu­in­mid­de­len zijn niet onu­it­put­telijk, maar we hopen een zo groot mogelijk deel van de cul­turele sec­tor (mak­ers en instellin­gen) te bereiken. Er is voor de totale proef­tu­in ten min­ste €500.000 beschik­baar. De werk­groep inter­na­tion­alis­er­ing heeft in afstem­ming met de Task­force richt­inggevende pla­fonds per spoor en per stad ingesteld. Voor de aan­dachts­ge­bieden 1c, 3, 5 & 6 geldt dat er in de eerste ronde max­i­maal één plan per stad een bij­drage kan ont­van­gen.

De werk­groep inter­na­tion­alis­er­ing en de Task­force Bra­bantStad eval­ueren begin decem­ber 2019. Daar­bij wordt gekeken naar sprei­d­ing en naar hoe de mid­de­len ingezet wor­den. Als er op dat moment bijges­tu­urd moet wor­den, wordt dat via deze web­site duidelijk.

2020

Na de eval­u­atie en eventuele bijs­tur­ing verwacht­en wij in jan­u­ari 2020 wederom een oproep te doen om pro­jecten aan te melden. Daar­na eval­ueren we weer en sturen we waar nodig weer bij. We streven ernaar om in het voor­jaar van 2020 de derde en laat­ste oproep te doen.