BrabantStad sluit cultuurconvenant met minister

In het con­venant spreken OCW en Bra­bantStad af dat zij elka­ar informeren en afstem­ming zoeken over het door hen te voeren beleid op het gebied van cul­tu­ur. Dit geldt in het bij­zon­der in tij­den van cri­sis en de uitwerk­ing van het cul­tu­urbeleid vanaf 2025. In het con­venant is onder meer te lezen dat:

  • de gemaak­te afsprak­en over inzet voor Cul­tu­ure­d­u­catie met Kwaliteit (CmK) nog­maals zijn bekrachtig. Bra­bantStad heeft eerder via adhe­siev­erk­larin­gen garanties afgegeven. In 2021–2024 is er bin­nen het pro­gram­ma CmK extra aan­dacht voor kansen­gelijkheid, aansluit­ing bij curriculum.nu, aansluit­ing bin­nen- en buiten­schools aan­bod, meer mogelijkhe­den voor het voort­gezet onder­wi­js en het mbo;
  • de Gov­er­nance Code Cul­tu­ur, de Fair Prac­tice Code en de Code Diver­siteit & Inclusie en het belang daar­van voor de kwaliteit van de sec­tor wor­den onder­schreven. In Bra­bantStad zijn deze codes benoemd in de sub­si­dieregeling voor pro­fes­sionele kun­sten en indi­en daar aan­lei­d­ing toe is, wordt hierover met de meer­jarig gesub­si­dieerde instellin­gen gespro­ken;
  • Bra­bantStad en OCW onder­ling het belang uit­spreken van een zorgvuldige omgang met cul­tureel erf­goed bin­nen het pro­ces van ruimtelijke orden­ing en de inzet van ruimtelijk ontwerp hier­bij. Bij de imple­men­tatie van de Omgev­ingswet gaan zij ken­nis en ervarin­gen uitwisse­len om te komen tot een goede inbed­ding van cul­tureel erf­goed in de dagelijkse prak­tijk;
  • ieder zich inzet om de meer­jarige sub­si­dies door Rijk en rijks­fond­sen en Bra­bantStad-part­ners aan gesub­si­dieerde cul­turele instellin­gen voor de peri­ode 2021 tot en met 2024 niet te ver­la­gen;
  • de con­venant­part­ners het belang onder­schri­jven van een dig­i­taal loket voor de aan­lev­er­ing van de dig­i­tale arche­ol­o­gis­che opgrav­ings­doc­u­men­tatie. Ieder zet zich in voor de ver­sterk­ing van de één-loket-benader­ing van het lan­delijk loket ArcheoDe­pot.

Samenwerking

Wethoud­er Mar­i­anne de Bie van Bre­da, namens Bra­bantStad: “De samen­werk­ing tussen gemeen­ten, provin­cie en Rijk is de afgelopen jaren ver­sterkt, bijvoor­beeld met het Regio­profiel. Zo hebben we al het moois wat Bra­bant op cul­tureel gebied te bieden heeft goed op de kaart gezet. We zijn blij zijn met het com­mit­ment in het con­venant voor de komende vier jaar”.

Gede­puteerde Wil van Pinx­teren (Vri­je Tijd, Cul­tu­ur en Sport) van de provin­cie Noord-Bra­bant: “Met dit con­venant benadrukken we nog­maals dat we geza­men­lijke ver­ant­wo­ordelijkheid nemen in de komende jaren voor belan­grijke onderde­len van het cul­turele lev­en als cul­tu­ure­d­u­catie en arche­olo­gie”.

Min­is­ter Van Engelshoven (OCW) heeft in 2018 aan de stedelijke regio’s gevraagd om samen met cul­turele part­ners, cul­turele profie­len op te stellen. Deze profie­len schet­sen een visie op het cul­tu­urbeleid vanu­it de eigen kracht van een regio. De regio’s lat­en daarin hun ambities en groeipo­ten­tie voor de toekomst zien. De profie­len hebben de basis gevor­md voor het lan­delijke cul­tu­urbeleid 2021–2024.

Goed gesprek

De komende tijd bespreken het min­is­terie en de stedelijke regio’s geza­men­lijk de dooron­twik­kel­ing van de stedelijke regio’s. Ook het cul­tu­urbestel voor de belei­dspe­ri­ode 2025–2028 zal onder­w­erp van gesprek zijn. Deze onder­w­er­pen en de cul­tu­ur­con­venan­ten zijn aan de orde gekomen tij­dens het bestu­urlijk over­leg op 22 april en zullen hier­na ook terugk­erend onder­w­erp van gesprek zijn.

“Goed gesprek gehad met de stedelijke cultuurregio’s. Afgelopen jaar is gebleken hoe belan­grijk onze afsprak­en zijn voor het behoud van de lokale cul­turele infra­struc­tu­ur. Fijn dat we deze samen­werk­ing komende tijd voortzetten”, aldus min­is­ter Van Engelshoven van Onder­wi­js, Cul­tu­ur en Weten­schap.