Start Adviescommissie BrabantStad Cultuur

Afgelopen week is de advi­escom­missie ingesteld die het inte­grale advies gaat geven over de aan­vra­gen voor de nieuwe kun­sten­plan­pe­ri­ode 2021 – 2024. Sub­si­dieaan­vra­gen kon­den tot en met vorige week don­derdag, 30 jan­u­ari, wor­den inge­di­end. De Advi­escom­missie Bra­bantStad Cul­tu­ur, onder voorzit­ter­schap van Maaike van Stee­nis, kijkt naar inhoudelijke cri­te­ria zoals artistieke kwaliteit, zake­lijke kwaliteit, pub­liek­swerk­ing en beteke­nis voor gemeente, regio en verder.

Samenstelling van de commissie

Maaike van Stee­nis, voorzit­ter
Eduard van Regteren Alte­na
Anne Lei­jdekkers
Pieter van Adrichem
Het­ty Naaijkens-Retel Helm­rich
Sebas­ti­aan Dijk
Karin Post
Jos Wilbrink
Mar­i­on Belt­man
Lucette ter Borg
Franc Faaij
Jasper van den Dobbel­steen
Simon Kent­gens
Mar­cel Kra­nen­donk

Meer infor­matie over voorzit­ter en leden

Lees ook het pers­bericht van Provin­cie Noord-Bra­bant