Tweede ronde proeftuin internationalisering

De proef­tu­in inter­na­tion­alis­er­ing opent een tweede ronde. Van 1 tot en met 29 feb­ru­ari kun­nen mak­ers, organ­isaties en instellin­gen uit Bre­da, ‘s‑Hertogenbosch, Hel­mond en de rest van de provin­cie plan­nen en pro­jecten aan­melden voor inter­na­tionale pro­jecten. Er kan niet meer wor­den aangemeld voor de oplei­d­ing voor mar­ke­teers.

Lees meer infor­matie in het nieuws­bericht.

Spelregels

Lees hier de spel­regels en con­tact­in­fo.

Spreekuren

De werk­groep inter­na­tion­alis­er­ing houdt in feb­ru­ari voor onder­staande gemeen­ten en de provin­cie een spreeku­ur waarop je kunt inteke­nen.