Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Uitvo­er­ingspart­ner Kun­st­loc Bra­bant organ­iseert verken­nende gesprekken met het veld over de kansen die de lan­delijke regeling Cul­tu­ur­par­tic­i­patie 2021–2024 Bra­bant biedt. Uitgen­odigd voor de gesprekken zijn de Bra­bantse deel­ne­mers – ongeveer zes­tig per­so­n­en – die 5 maart aan­wezig waren bij de bijeenkomst over cul­tu­ur en het soci­aal domein. 

De opbreng­sten van de verken­ning wor­den ingezet bij het vor­mgeven van een Bra­bantStad-plan cul­tu­ur­par­tic­i­patie. Met het plan wil Bra­bantStad verder bouwen aan een sterke provin­ciale infra­struc­tu­ur op het gebied van cul­tu­ur­par­tic­i­patie. Behalve het inven­taris­eren van de kansen en obstakels wordt opge­haald waar overkoe­pe­lend en onder­s­te­unend behoefte aan is en op welke manier we dit bin­nen Bra­bant kun­nen invullen.

Het lan­delijke pro­gram­ma Cul­tu­ur­par­tic­i­patie bestaat uit drie onderde­len: de sub­si­dieregeling, ken­nis opdoen en delen en zicht­baar mak­en. Er gebeurt in Noord-Bra­bant al veel op deze onderde­len en het pro­gram­ma biedt kansen om de Bra­bantse aan­pak te ver­sterken en te ver­du­urza­men.

Nieuwe programmacoördinator

De werk­groep Cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie heeft vanaf 15 juni ver­sterk­ing gekre­gen van Evelien Nele­mans-Wouters. Zij neemt de coör­di­natie van de pro­gram­mal­i­jn Cul­tu­ur­par­tic­i­patie bin­nen Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad op zich. Evelien werkt als pro­gram­malei­der Ver­sterken cul­turele sec­tor bij Kun­st­loc Bra­bant: “Vanu­it haar provin­ciale opdracht is Kun­st­loc Bra­bant al actief in het onder­s­te­unen bij financier­ing, ken­nisvraagstukken en het zicht­baar mak­en van cul­tu­ur­par­tic­i­patie. We prat­en graag met het veld over de kansen die de nieuwe regeling biedt en wat Kun­st­loc Bra­bant daarin voor hen zou kun­nen beteke­nen. Om zo samen de vrucht­en van het pro­gram­ma te plukken.”
De verken­nende gesprekken wor­den mede uit­gevo­erd door Warn­er Werk­hoven, Eri­ca Gruyters en Josephine Voets van Kun­st­loc.

Samenstelling werkgroep cultuurparticipatie

  • Jacque­line Koster­mans, gemeente Bre­da
  • Ser­ife Cetin, Cul­tu­ur Eind­hoven
  • Ellen Kley­wegt, gemeente Hel­mond
  • Janne van Wij­nen, gemeente ’s‑Hertogenbosch
  • Ulco Mes, gemeente Tilburg
  • Mar­it Oos­t­erom, Provin­cie Noord-Bra­bant
  • Warn­er Werk­hoven, Kun­st­loc Bra­bant
  • Eri­ca Gruyters, Kun­st­loc Bra­bant

Meepraten?

Organ­isaties en mak­ers die mee willen prat­en over de Bra­bantse aan­pak van cul­tu­ur­par­tic­i­patie kun­nen con­tact opne­men met pro­gram­ma­coör­di­na­tor Evelien Nele­mans via evelien.nelemans@kunstlocbrabant.nl.

Half juni lanceerde het Fonds voor Cul­tu­ur­par­tic­i­patie het nieuwe lan­delijke pro­gram­ma Cul­tu­ur­par­tic­i­patie 2021–2024 dat zich richt op de samen­werk­ing tussen cul­tu­ur en het soci­aal domein met als doel drem­pels voor cul­tu­ur­deel­name te beslecht­en. Kun­st­loc Bra­bant pub­liceerde belan­grijk­ste infor­matie over de regeling op hun web­site.

Kun­stkam­er­aden, een project van De Cul­tu­urkan­tine (foto: Pim Evers, Light­house Stu­dio)

Meer infor­matie over de pro­gram­mal­i­jn cul­tu­ure­d­u­catie en ‑par­tic­i­patie