Werksessie Cultuureducatie met Kwaliteit

De werk­groep Cul­tu­ure­d­u­catie ontv­ing op 13 jan­u­ari betrokken organ­isaties uit ver­schil­lende ste­den en gemeentes om een laat­ste keer te reflecteren op de kansen en uitdagin­gen van de samen­werk­ing voor de regeling Cul­tu­ure­d­u­catie met Kwaliteit. Belei­dsmedew­erk­ers, huidi­ge pen­vo­erders en uitvo­erende inter­me­di­airs cul­tu­ure­d­u­catie sprak­en over pen­vo­er­ing, inhoud en ver­bred­ing van de regeling.

Lees meer infor­matie in het nieuws­bericht.

Pieter van Hul­ten maak­te een film­re­portage van de gehele werk­sessie.