WVC2018: “80% van de brabanders vindt kunst en cultuur belangrijk”

80% van de Bra­ban­ders vin­dt kun­st en cul­tu­ur belan­grijk, maar slechts 34 % vin­dt dat er vol­doende cul­tureel aan­bod is in de provin­cie. Aan voed­ings­bo­dem voor een uit­brei­d­ing van de cul­turele capaciteit lijkt in Bra­bant dan ook geen gebrek. Dit is een van de inzicht­en die naar voren komen in het onder­zoek­srap­port ‘Waarde van cul­tu­ur 2018. De staat van de cul­turele sec­tor in Bra­bant’. Dit rap­port, dat tegelijk­er­ti­jd een toe­s­tandsmon­i­tor is, is tot stand gekomen vanu­it de wens om belei­ds­mak­ers en cul­tu­ur­w­erk­ers een zo com­pleet mogelijke set rel­e­vante gegevens in han­den te geven om in te spe­len op de ken­merken van de regio.

Resultaten

Het rap­port toont over het alge­meen een posi­tief beeld voor Bra­bant, maar er is ook huiswerk als de provin­cie samen met de gemeen­ten de ambities op het gebied van cul­tu­ur wil waar­mak­en. 80% van de Bra­ban­ders vin­dt kun­st en cul­tu­ur belan­grijk en boven­di­en vin­den Bra­ban­ders dat cul­tu­ur en erf­goed veel bij­dra­gen aan de ont­moet­ing en verbind­ing tussen mensen, aan het saamhorighei­ds­gevoel in een buurt. Ook jon­geren tot 30 jaar vin­den cul­tu­ur erg belan­grijk. Het aan­bod wordt gewaardeerd, maar men vin­dt wel dat er te weinig aan­bod is. Uit de cijfers blijkt dat er weliswaar veel aan­bod is, maar kijk je per hoofd van de bevolk­ing, dan neemt Bra­bant een mid­den­posi­tie in tussen alle provin­cies. Naast kwan­ti­tatieve resul­tat­en, zijn ook aspecten van de cul­tu­ur­sec­tor in beeld gebracht waar­van belei­ds­mak­ers aan­gaven meer te willen weten. Zo blijkt uit onder­zoek dat voor dit rap­port werd uit­gevo­erd dat als de mix tussen voorzienin­gen en betrokken mak­ers, bestu­ur­ders en gemeen­ten goed is, mak­ers bli­jven en anderen zich er komen ves­ti­gen. Dit is maar een greep uit de infor­matie die het onder­zoek­srap­port te bieden heeft.

Uniek onderzoek

Het PON, Kun­st­loc Bra­bant (voorheen bkkc bra­bants ken­nis­cen­trum kun­st en cul­tu­ur), Telos, de Boek­mansticht­ing en Pyrrhu­la Research Con­sul­tants bren­gen in dit onder­zoek in opdracht van Bra­bantStad (Provin­cie Noord-Bra­bant, Tilburg, Eind­hoven, ’s‑Hertogenbosch, Bre­da en Hel­mond) bestaande en nieuwe onder­zoeken op het gebied van cul­tu­ur in Noord-Bra­bant bij elka­ar. Het onder­zoek en rap­port vor­men samen een ken­nis­proef­tu­in: niet eerder ston­den zoveel gegevens over de cul­turele sec­tor in Bra­bant bij elka­ar. Deze pub­li­catie bevat feit­en en cijfers die vergelijkin­gen mak­en in de tijd, in locatie of die een start­punt bieden voor toekom­stige reek­sen – het is de bedoel­ing dat dit onder­zoek iedere twee jaar her­haald wordt. Boven­di­en bevat dit rap­port de uitkom­sten van nieuwe manieren van onder­zoek naar cul­tu­ur. Dit onder­zoek is uniek in Ned­er­land.

Herhalen

Dit rap­port biedt cul­tu­ur­mak­ers en belei­ds­mak­ers aan­lei­d­ing om nieuwe lange (beleids)lijnen uit te zetten en om trends en ontwik­kelin­gen te sig­naleren en/of te agen­deren. Uit­sprak­en over ontwik­kelin­gen win­nen in grote mate aan kracht bij de her­hal­ing van deze mon­i­tor. Die staat gep­land voor 2020.