Waarde van cultuur 2020

Projectleiding

Bo Broers, het PON

Werkgroep

Henk Vinken, Pyrrhu­la Research Con­sul­tants
Britte van Dalen, het Pon
Rogi­er Brom, Boek­mansticht­ing
Ruben Smeets, Telos

Stuurgroep

Jan Jaap Knol, Boek­mansticht­ing
Patrick Ver­meulen, Het PON
Tan­ja Mlak­er, Cul­tu­ur Eind­hoven
Ab van de Wakker,
gemeente ‘s‑Hertogenbosch
Diana Reesink, Provin­cie Noord-Bra­bant
Chris van Kop­pen, Kun­st­loc Bra­bant

Samen­werk­ing met gemeen­ten:
Mar­got Hut­ten, gemeente Tilburg
Trudy van Horne, gemeente Hel­mond
Paul van Oort, gemeente Bre­da
Ab van de Wakker, gemeente ‘s‑Hertogenbosch
Vir­ginie Bakker, Cul­tu­ur Eind­hoven

Download de nieuwe monitor: Waarde van cultuur 2020

Bijlage 1. Big data onderzoek

Bijlage 2. Cultuurpeiling 2019

Bijlage 3. Bronnenoverzicht

Bekijk de livesteam

Bra­ban­ders bezoeken veel cul­tu­ur! De cul­turele infra­struc­tu­ur en het cul­tu­u­raan­bod in Bra­bant bli­jven echter beschei­den vergeleken met andere provin­cies. We zien een groei in de waarde die Bra­ban­ders hecht­en aan de maatschap­pelijke func­tie van cul­tu­ur, zoals de bij­drage die kun­st en cul­tu­ur kun­nen lev­eren aan het welz­i­jn van mensen, de saamhorigheid van een buurt en de leef­baarheid van een gebied.

Dit is slechts een kleine greep uit de bevin­din­gen in de tweede edi­tie van Waarde van cul­tu­ur, waarin de Bra­bantse cul­tu­ur wordt onder­zocht en haar ontwik­kelin­gen gevol­gd. Opnieuw bren­gen het PON, Kun­st­loc Bra­bant, Pyrrhu­la Research Con­sul­tants, Telos en de Boek­mansticht­ing in opdracht van Bra­bantStad bestaande en nieuwe onder­zoeken op het gebied van cul­tu­ur in Noord-Bra­bant bij elka­ar.

De staat van de Brabantse cultuur begin 2020

Waarde van cul­tu­ur 2020 biedt bestu­ur­ders, belei­ds­mak­ers en pro­fes­sion­als in het cul­turele veld waarde­volle inzicht­en. De mon­i­tor geeft hun hand­vat­ten die belei­d­son­twik­kel­ing en plan­vorm­ing helpen vorm te geven. Juist wan­neer het stelsel ste­vig onder druk staat, zoals nu met de maa­trege­len rond COVID-19, is het belan­grijk een goed overzicht te hebben van de sterke en zwakkere pun­ten ervan. In Waarde van cul­tu­ur 2020 beschri­jven we op basis van feit­en en cijfers tot eind 2019 de actuele trends en ontwik­kelin­gen in de (Bra­bantse) cul­tu­ur­sec­tor.

In de mon­i­tor staan twee sporen cen­traal: her­halen en verdiepen. We onder­zoeken alle indi­ca­toren uit de Waarde van cul­tu­ur 2018 opnieuw, zodat we trends en ontwik­kelin­gen in beeld kun­nen bren­gen in de peri­ode 2013–2019 (her­halen). Het betekent ook dat we de onderde­len van Waarde van cul­tu­ur 2018 ver­du­urza­men en dooron­twikke­len. Van een overzicht van feit­en en cijfers naar een schets van de ontwik­kelin­gen die we op basis van de ver­schil­lende feit­en en cijfers zien (verdiepen). Dit doen we aan de hand van een aan­tal deelon­der­zoeken:

  • Bra­bant ten opzichte van andere provin­cies – Benchmark/Regionale Cul­tu­urindex;
  • Inzoomen op Bra­bant – Micro­da­ta CBS;
  • Cul­tu­ur­locaties online – Big data;
  • Reg­is­traties van pro­fes­sionele instellin­gen – Cul­turele Atlas;
  • Per­spec­tief van Bra­ban­ders – Cul­tu­urpeil­ing.

De mon­i­tor Waarde van cul­tu­ur 2020 en de bijbe­horende bijla­gen zijn in de link­erkolom te down­load­en. Liev­er een hard copy? Klik hier!.

Bevindingen

Met het ver­schi­j­nen van Waarde van cul­tu­ur 2020 hebben belei­ds­mak­ers en cul­turele instellin­gen gegevens in han­den die de ontwik­kelin­gen door de tijd tonen. De mon­i­tor laat bijvoor­beeld zien dat de sociale func­tie van kun­st en cul­tu­ur steeds vak­er wordt erk­end en fungeert als belan­grijk vehikel om de samen­lev­ing te ver­sterken.
Steeds meer Bra­ban­ders vin­den dat cul­tu­ur bij­draagt aan het welz­i­jn van mensen: van 58% in 2015 naar 68% in 2019.

Tegelijk­er­ti­jd blijkt uit de onder­zoek­sre­sul­tat­en dat Bra­bant op dit moment een beschei­den cul­turele infra­struc­tu­ur heeft met een lage posi­tie ten opzichte van andere provin­cies als het gaat om het aan­tal cul­turele voorzienin­gen en het cul­turele aan­bod per hoofd van de bevolk­ing. Dit is een aan­dacht­spunt voor belei­ds­mak­ers. Wat voor regio willen we zijn als het gaat om kun­st en cul­tu­ur? In hoev­erre moet cul­tureel aan­bod voor iedere Bra­ban­der toe­ganke­lijk zijn? Dit punt is ook voor andere sec­toren rel­e­vant. Bra­bant wil een inter­na­tionale economis­che regio zijn met aantrekkingskracht voor expats. Zij komen als het voor hen aantrekke­lijk is om te wonen, werken en lev­en. Cul­turele voorzienin­gen spe­len hier­bij een grote rol.
Bra­bant heeft een beschei­den cul­turele infra­struc­tu­ur: als het gaat om het aan­tal voorzienin­gen en aan­bod staat Bra­bant gemid­deld op plaats 7 van de twaalf provin­cies.

Hoewel Bra­bant een beschei­den posi­tie heeft met betrekking tot het aan­bod van cul­turele voorzienin­gen ten opzichte van andere provin­cies, bezoekt men er relatief veel cul­tu­ur.
Cijfers van 53 Bra­bantse instellin­gen lat­en zien dat in de peri­ode 2013–2016 deze instellin­gen gemid­deld bij­na 2,3 miljoen bezoeken kri­j­gen. In 2017 en 2018 is dat opgelopen naar respec­tievelijk 3,6 en 4,3 miljoen bezoeken.

30 juni: live online vragenuur

Dins­dag 30 juni van 15:00 tot 16:00 uur beant­wo­ord­den de onder­zoek­ers via een live stream vra­gen over de onder­zoek­sre­sul­tat­en. De vide­o­reg­is­tratie van het vra­genu­ur is hieron­der te bek­ijken.

Onderdeel Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Waarde van cul­tu­ur 2020 en de voor­lop­er uit 2018 zijn als onder­zoeks- en mon­i­tor­ingsin­stru­ment een waarde­vol onderdeel van het Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad. Met de Waarde van cul­tu­ur ‘houden we ons een spiegel voor over actuele ontwik­kelin­gen en imple­menteren we reflec­tie en feit­elijke onder­bouwing in onze belei­d­scy­clus. Bra­bantStad is de eerste regio die een dergelijk onder­zoek heeft uit­gevo­erd en we hebben met onze aan­pak een voor­beeld­func­tie voor anderen’, schreef de Task­force Regio­profiel Cul­tu­ur Bra­bantStad aan de min­is­ter in het voors­tel voor het regio­profiel.