Waarde van Cultuur 2020

Projectleiding

Bo Broers, het PON

Werkgroep

Henk Vinken, Pyrrhu­la Research Con­sul­tants
Gosuin van Heeswijk, Kun­st­loc Bra­bant
Rogi­er Brom, Boek­mansticht­ing
Ruben Smeets, Telos
Britte van Dalen, het PON

Werkgroep B5

Mar­got Hut­ten, gemeente Tilburg
Trudy van Horne, gemeente Hel­mond
Paul van Oort, gemeente Bre­da
Ab van de Wakker,
gemeente ‘s‑Hertogenbosch
Vir­ginie Bakker, Cul­tu­ur Eind­hoven

Stuurgroep

Jan Jaap Knol, Boek­mansticht­ing
Patrick Ver­meulen, Het PON
Tan­ja Mlak­er, Cul­tu­ur Eind­hoven
Ab van de Wakker,
gemeente ‘s‑Hertogenbosch
Diana Reesink, Provin­cie Noord-Bra­bant
Chris van Kop­pen, Kun­st­loc Bra­bant
John Dagevos, Telos
Anneke Broeke­ma,
Provin­cie Noord-Bra­bant

Projectplan WVC2020

In 2018 ver­scheen het onder­zoek­srap­port Waarde van Cul­tu­ur. Daarin bracht­en Het PON, Kun­st­loc Bra­bant (voorheen bkkc bra­bants ken­nis­cen­trum kun­st en cul­tu­ur), Telos, de Boek­mansticht­ing en Pyrrhu­la Research Con­sul­tants in opdracht van Bra­bantStad bestaande en nieuwe onder­zoeken op het gebied van cul­tu­ur in Noord-Bra­bant bij elka­ar. In 2019 wordt het onder­zoek her­haald, zodat in 2020 een nieuwe aflev­er­ing van Waarde van Cul­tu­ur kan ver­schi­j­nen. Het rap­port voorzi­et in feit­en en cijfers over de stand van zak­en in de cul­turele sec­tor in Bra­bant. Dit om belei­d­son­twik­kel­ing bij bestu­ur­ders en plan­vorm­ing bij andere par­ti­jen vorm te kun­nen geven en het veld van stur­ingsin­for­matie te voorzien. Van belang, ook om samen­werk­ende over­he­den van dienst te kun­nen zijn.

Regioprofiel

Toen de werk­groep Waarde van Cul­tu­ur aan het onder­zoek­s­plan voor her­halen van het onder­zoek schreef, werd Waarde van Cul­tu­ur als onder­zoeksin­stru­ment opgenomen in het regio­profiel. In ‘Bra­bant Maakt Het’ schreef de Task­force:

‘Het is onze ambitie om twee­jaar­lijks trends en ontwik­kelin­gen op het gebied van kun­st en cul­tu­ur in de regio te mon­i­toren. Dit ver­schaft ons een waarde­vol instru­ment, dat in samen­werk­ing met het Rijk wordt uit­gevo­erd. Wij willen het onder­zoek bli­jven her­halen en ontwikke­len. Een invester­ing van het Rijk in dataverza­mel­ing en de analyse hier­van (b.v. door rijks­fond­sen, CBS of Boek­mansticht­ing) draagt bij aan de real­isatie van onze doel­stelling. We zijn ons ervan bewust dat we niet de enige regio zijn die dieper inzicht wil en reke­nen erop dat we bij dooron­twik­kel­ing van het onder­zoek ook met andere regio’s kun­nen uitwisse­len of samen­werken. Om het onder­zoek in 2020 te her­halen, vra­gen we de huidi­ge samen­werk­ingspart­ners voor de uitvo­er­ing weer om medew­erk­ing. Daar­naast kijken we naar mogelijke en/of noodza­ke­lijke ver­bred­ing. Op die manier creëren we een blauw­druk, die na 2020 een ste­vige basis vormt voor de toekomst en een voor­beeld kan zijn voor andere regio’s.’

Onderzoeksvraag

Opdracht­gev­er van het onder­zoek is Bra­bantStad (Bre­da, Hel­mond, Eind­hoven, ‘s‑Hertogenbosch, Tilburg en Provin­cie Noord-Bra­bant). De vraag die Bra­bantStad beant­wo­ord wilde zien in Waarde van Cul­tu­ur 2018 was ‘Wat is de stand van de cul­turele ontwik­kel­ing in Bra­bant?’, met als spec­i­fi­caties ‘op dit moment’, ‘in de tijd; de ver­houd­ing tussen heden en verleden’, ‘in de ruimte; de ver­houd­ing tussen Bra­bant en de rest van het land’, ‘in relatie tot de soci­aal-maatschap­pelijke en economisch-ruimtelijke domeinen’. Die vraag wordt ook in 2020 weer beant­wo­ord. We kijken weer naar de lan­delijke trends en ontwik­kelin­gen die de inhoud van de cul­turele ontwik­kelin­gen in Bra­bant mede vor­mgeven. We kijken dus opnieuw waar verdiepend en/of vernieuwend onder­zoek nodig is.

In Waarde van Cul­tu­ur 2020 (WVC2020) staan twee sporen cen­traal: her­halen en verdiepen. Met her­halen bedoe­len we dat we alle indi­ca­toren opnieuw onder­zoeken zodat we trends en ontwik­kelin­gen in beeld kun­nen bren­gen. Het betekent ook dat we een aan­tal onderde­len van WVC2018 ver­du­urza­men.

Hieron­der vind je een overzicht van de deelon­der­zoeken.

  • Cul­tu­urpeil­ing - Het PON, Bra­bantStad
  • Cul­turele Atlas - Kun­st­loc, Pyrrhu­la Research Con­sul­tants, Bra­bantStad
  • Micro­da­ta CBS - Telos, Het PON
  • Benchmark/Regionale Cul­tu­urindex - Pyrrhu­la Research Con­sul­tants, Boek­mansticht­ing
  • Big Data B5 & M7 - Pyrrhu­la Research Con­sul­tants, Boek­mansticht­ing, Kun­st­loc
  • Broed­plaat­sen - Pyrrhu­la Research Con­sul­tants, Boek­mansticht­ing, Kun­st­loc
  • Cul­tu­ure­d­u­catie - Kun­st­loc, Pyrrhu­la Research Con­sul­tants

Zie het pro­ject­plan Waarde van Cul­tu­ur 2020 ( te down­load­en in de link­erkolom) voor nadere toelicht­ing.